Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι ένα συμβουλευτικό σώμα που εκπροσωπεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ρόλος

Αποστολή της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι να προβάλλει την τοπική και την περιφερειακή άποψη σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία μέσω της έκδοσης γνωμοδοτήσεων για προτάσεις της Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο οφείλουν να ζητούν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών πριν από τη λήψη αποφάσεων της ΕΕ για ζητήματα που αφορούν άμεσα τις αρχές τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης (π.χ. πολιτική απασχόλησης, περιβάλλον, εκπαίδευση ή δημόσια υγεία).

Μέλη

Η Επιτροπή των Περιφερειών έχει σήμερα 353 τακτικά μέλη (και άλλα τόσα αναπληρωματικά) και από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.

Τόσο τα τακτικά όσο και τα αναπληρωματικά μέλη διορίζονται για πέντε χρόνια από το Συμβούλιο βάσει προτάσεων των κρατών μελών της ΕΕ. Κάθε κράτος μέλος επιλέγει τα μέλη του με τον δικό του τρόπο, αλλά όλες οι αντιπροσωπείες αντικατοπτρίζουν την πολιτική, γεωγραφική και περιφερειακή/τοπική κατάσταση του εκάστοτε κράτους.

Τα μέλη είναι εκλεγμένα μέλη ή σημαντικοί παράγοντες τοπικών ή περιφερειακών αρχών της περιοχής τους.

Δομή

Η ολομέλεια της ΕτΠ πραγματοποιεί πέντε συνεδριάσεις κάθε χρόνο για να καθορίσει το γενικό πλαίσιο της πολιτικής που θα ακολουθήσει και να εγκρίνει γνωμοδοτήσεις.

Λειτουργούν οι παρακάτω έξι "επιτροπές" που εξετάζουν διαφορετικούς τομείς πολιτικής και προετοιμάζουν τις γνωμοδοτήσεις που συζητούνται στις συνεδριάσεις της ολομέλειας:

  • Εδαφικής συνοχής
  • Οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής
  • Εκπαίδευσης, νεολαίας και έρευνας
  • Περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και ενέργειας
  • Ιθαγένειας, διακυβέρνησης, θεσμικών και εξωτερικών υποθέσεων
  • Φυσικών πόρων

Η επιτροπή εκδίδει επίσης αποφάσεις για μεμονωμένα θέματα πολιτικής.

Τέσσερις πολιτικές ομάδες εκπροσωπούνται στην ΕτΠ, οι οποίες αντιστοιχούν στις κύριες ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες:

  • Eυρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα
  • Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
  • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
  • Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών - Ευρωπαϊκή Συμμαχία

Σημαντικότερος ρόλος με τη Συνθήκη της Λισαβόνας

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει τώρα να διαβουλεύεται με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές καθώς και με τις ενώσεις τους σε όλη την ΕΕ κατά το στάδιο που προηγείται της νομοθετικής διαδικασίας. Η ΕτΠ, ως η φωνή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, συμμετέχει άμεσα σ' αυτήν τη διαδικασία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να πραγματοποιεί νέες διαβουλεύσεις με την Επιτροπή των Περιφερειών κάθε φορά που διατυπώνει νομοθετική πρόταση η οποία αφορά έναν από τους πολλούς τομείς πολιτικής που έχουν άμεσες συνέπειες για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.


Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;