Výbor regionů

Výbor regionů je poradním orgánem, který reprezentuje regionální a místní samosprávné celky v Evropské unii.

Úloha

Úkolem Výboru regionů je tlumočit názory místních a regionálních samosprávných celků na právní předpisy EU. Za tímto účelem proto předkládá stanoviska k návrhům Komise.

Komise, Rada a Evropský parlament musí s Výborem regionů konzultovat rozhodnutí EU o záležitostech, jež se týkají místní a regionální správy (např. o politice zaměstnanosti, životního prostředí, školství nebo zdravotnictví) ještě před tím, než tato rozhodnutí přijmou.

Členové

Výbor regionů má v současnosti 353 členů (a stejný počet náhradníků) ze všech 28 členských států EU.

Členy a náhradníky jmenuje Rada na návrh států EU na období pěti let. Státy mohou vybírat své zástupce podle vlastního uvážení. Delegace jednotlivých států však musejí odrážet politické, zeměpisné a regionální/místní rozložení v daném státě.

Členové mají v některém regionálním nebo místním samosprávném celku volební mandát nebo jsou ve svém regionu významnými činiteli.

Struktura

Výbor regionů pořádá ročně pět plenárních zasedání, na nichž je definován obecný politický program a jsou přijímána stanoviska.

Výbor je rozdělen do šesti komisí zaměřených na různé politické oblasti. Tyto komise připravují stanoviska, která se poté projednávají na plenárních zasedáních:

  • územní soudržnost
  • hospodářská a sociální politika
  • vzdělávání, mládež, kultura a výzkum
  • životní prostředí, změna klimatu a energetika
  • občanství, správa, institucionální a vnější věci
  • přírodní zdroje

Výbor také přijímá usnesení k aktuálním politickým otázkám.

Ve výboru regionů jsou zastoupena čtyři politická uskupení, která odpovídají hlavním politickým směrům v Evropě:

  • Evropská lidová strana (EPP)
  • Strana evropských socialistů (PES)
  • Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE)
  • Unie pro Evropu národů – Evropská aliance (UEN-EA)

Lisabonská smlouva – posílení úlohy Výboru regionů

Na základě Lisabonské smlouvy musí Evropská komise konzultovat s místními a regionálními samosprávami a jejich sdruženími v celé EU návrhy již v předlegislativní fázi (tj. v době přípravy legislativního návrhu). Výbor regionů je jakožto mluvčí místních a regionálních samospráv do celého legislativního postupu významně zapojen.

Poté, co Komise legislativní návrh vypracuje, musí konzultovat Výbor regionů znovu, pokud návrh spadá do některé z politických oblastí, jež se přímo místních a regionálních samospráv dotýkají.


KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?