Комитет на регионите

Комитетът на регионите е консултативен орган, който представлява местните и регионалните власти в Европейския съюз.

Роля

Ролята на Комитета на регионите е да представя местните и регионалните гледни точки относно законодателството на ЕС. Той прави това, като изготвя доклади („становища‟) относно предложенията на Комисията.

Комисията, Съветът и Парламентът трябва да се консултират с Комитета на регионите, преди да вземат решения, свързани с ЕС, по въпроси, касаещи местните и регионалните администрации (например относно околната среда, образованието, общественото здравеопазване или политиката в областта на заетостта).

Членове

Понастоящем Комитетът на регионите се състои от 353 членове (и също толкова заместник-членове) от всички 28 държави от ЕС.

Членовете и заместниците се назначават за петгодишен мандат от Съвета въз основа на предложения от държавите от ЕС. Всяка държава избира своите членове по собствен начин, но всички делегации отразяват политическия, географския и регионалния/местния баланс в своята държава.

Членовете са избрани членове или ключови участници в местните или регионалните органи в своя регион.

Структура

Всяка година Комитетът на регионите провежда пет пленарни сесии за определяне на общата политика и за приемане на становища.

Неговите шест комисии се занимават с различни области на политиката и подготвят становищата, които се обсъждат по време на пленарните сесии:

  • Комисия по политика на териториално сближаване
  • Комисия по икономическа и социална политика
  • Комисия по образование, младеж, култура и научни изследвания
  • Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика
  • Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи
  • Комисия по природни ресурси

Комитетът приема и резолюции относно актуални политически въпроси.

В Комитета на регионите са представени четири политически групи, които отразяват основните европейски политически формирования:

  • Европейска народна партия (ЕНП)
  • Партия на европейските социалисти (ПЕС)
  • Група на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ)
  • Съюз на Европа за нациите — Европейски алианс (СЕН-ЕА)

По-силна роля след Лисабонския договор

Съгласно Лисабонския договор Европейската комисия трябва да се консултира с местните и регионалните органи и техните асоциации на територията на ЕС още по време на предзаконодателния етап. Комитетът на регионите, като говорител на местните и регионалните органи, взема дейно участие в тази процедура.

След като Комисията направи законодателно предложение, тя трябва отново да се консултира с Комитета, ако предложението се отнася до една или повече области на политиката, които засягат пряко местните и регионалните органи.


Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?