Навигационна пътека

Основна информация за Европейския съюз

ЕС е уникално по рода си икономическо и политическо партньорство между 28 европейски държави, покриващи голяма част от континента.

ЕС е създаден след Втората световна война. Първите му стъпки са за насърчаване на икономическото сътрудничество, тъй като се смята, че търгуващите помежду си страни са икономически зависими една от друга и по този начин е по-вероятно да бъдат избегнати конфликти. Резултатът е създаването на Европейската икономическа общност (ЕИО) през 1958 г. и засилването на икономическото сътрудничество между шест държави: Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция. Оттогава бе създаден огромен единен пазар, който продължава да се развива, за да достигне пълния си потенциал.

От икономически към политически съюз

Създаден като чисто икономически съюз, ЕС прераства в организация, обхващаща множество области на политиката – от помощи за развитие до околна среда. Смяната на името от ЕИО на Европейски съюз (ЕС) през 1993 г. отразява това.

Европейският съюз се основава на върховенството на закона: цялата му дейност се основава на договори, приети доброволно и демократично от всички страни членки. Тези обвързващи споразумения определят целите на Съюза в многобройните му области на дейност.

Мобилност, растеж, стабилност и единна валута

Вече половин век Съюзът гарантира мир, стабилност и благоденствие. Той спомогна за повишаването на жизнения стандарт и въведе единната европейска валута - еврото.

Благодарение на премахването на граничния контрол между страните членки, гражданите могат да пътуват свободно из по-голямата част от континента. Освен това вече е много по-лесно да се живее и работи в друга страна от Европа.

Единният или „вътрешният“ пазар е основният икономически двигател на ЕС, който позволява свободното движение на стоки, услуги, пари и хора. Развитието на този огромен ресурс е сред основните цели на ЕС, за да се гарантира, че гражданите извличат максимална полза от него.

Права на човека и равенство

Една от основните цели на ЕС е подкрепата за правата на човека както на европейско, така и на международно равнище. Човешко достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и спазване на човешките права – това са основните ценности на Съюза. С подписването на Лисабонския договор през 2009 г.Хартата на основните права на ЕС събира в един документ всички тези права. Европейските институции и правителствата на държавите членки са правно задължени да ги защитават, когато прилагат законодателството на ЕС.

Прозрачни и демократични институции

Разраствайки се, ЕС остава съсредоточен върху изграждането на по-прозрачни и демократични институции на управление. Пряко избраният Европейски парламент получава по-големи правомощия, а на националните парламенти, работещи съвместно с европейските институции, е отредена по-важна роля. Европейските граждани от своя страна имат достъп до непрекъснато нарастващ брой канали за участие в политическия процес.

 Изтегляния

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?