Financiranje EU

Evropska unija s svojimi sredstvi podpira različne projekte in programe s številnih področij, denimo:

 • izobraževanje,
 • zdravje,
 • varstvo potrošnikov,
 • varstvo okolja,
 • humanitarna pomoč.

Za financiranje veljajo stroga pravila, ki zagotavljajo natančen nadzor nad uporabo sredstev ter transparentno in odgovorno porabo.

Dodeljevanje sredstev EU je kompleksen proces, saj različni organi upravljajo številne programe. Več kot 76 % proračunskih sredstev EU upravljajo države članice. Med drugim gre za strukturne sklade, s katerimi se financira regionalna politika, socialni programi, programi usposabljanja in kmetijstvo (vključno s podporo za kmete).

Dve glavni vrsti financiranja

Nepovratna sredstva za posamezne projekte – običajno se dodelijo z javnim razpisom, t.i. razpisom za zbiranje predlogov. Del sredstev pride iz proračuna EU, del iz drugih virov.

Javna naročila za nakup storitev, blaga ali del, ki so potrebni za delovanje institucij ali programov EU. Naročila se oddajo z javnimi razpisi (povabili k oddaji ponudb) in zajemajo različna področja: študije, tehnična pomoč in usposabljanje; svetovanje, organizacija konferenc, nakup računalniške opreme itd.

Osnovno politično odgovornost za pravilno porabo sredstev EU nosi kolegij 28 evropskih komisarjev. Večji delež sredstev EU se upravlja na ravni držav članic, zato so države same odgovorne za inšpekcije in letni revizijski nadzor.

Prejemniki sredstev

Mala podjetja

Mala in srednje velika podjetja se lahko potegujejo za sredstva EU v obliki nepovratnih sredstev, posojil in jamstev. Nepovratna sredstva so oblika neposredne podpore, druge oblike financiranja so dostopne prek programov, ki se upravljajo na nacionalni ravni.

Možnosti financiranja EU za mala podjetja

Nevladne organizacije in organizacije civilne družbe

Te organizacije so upravičene do sredstev, če so neprofitne in dejavne na področju politik EU.

Možnosti financiranja EU za nevladne organizacije po področjih

Mladi

Dve glavni vrsti financiranja:

 • Program vseživljenjskega učenja – študentske izmenjave v okviru programa Erasmus DeutschEnglishfrançais, podpora srednješolcem, ki se bližajo koncu šolanja, in poklicno usposabljanje v drugi državi;
 • Mladi v akciji – sofinanciranje projektov, ki spodbujajo državljansko udeležbo, prostovoljsko delo in širjenje večkulturne zavesti.

Program vseživljenjskega učenja – sredstva za izobraževanje in usposabljanje English
Sodelovanje v programu Mladi v akciji DeutschEnglishfrançais

Raziskovalci

V obdobju 2007–2013 EU namenja za raziskave več kot 53 milijard EUR, predvsem s sedmim okvirnim programom (7.OP). Nepovratna sredstva so na voljo v obliki sofinanciranja raziskav na različnih programskih področjih: sodelovanje, zamisli, ljudje, zmogljivosti in jedrske raziskave.

Možnosti financiranja EU za raziskave in inovacije

Kmetje

Večina evropskih kmetov je upravičenih do neposrednih plačil, ki dopolnjujejo njihove prihodke. Kmetje morajo spoštovati standarde varstva okolja, dobrega počutja živali in varnosti hrane.

Večina oblik podpore ni vezana na proizvodnjo. Države članice se sicer lahko pod določenimi pogoji odločijo, da bodo kmetom razdelile manj denarja in namesto tega zagotovijo proizvodno vezana plačila.

Nacionalni programi za razvoj podeželja – kontaktni podatki po državah English

Evropsko financiranje v vaši regiji

Želite izvedeti, katere projekte v vaši bližini, financira EU?

Kliknite posamezno državo, obarvano v modro, in si oglejte projekte, ki prejemajo finančna sredstva EU iz

 • Evropskega sklada za regionalni razvoj,
 • Evropskega socialnega sklada,
 • Kohezijskega sklada,
 • Evropskega sklada za razvoj podeželja,
 • Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.
FusionMaps
Zemljevid vsebuje povezave na spletišča, ki jih upravljajo države članice. Za vsebino teh spletišč so popolnoma odgovorne države članice same.

 Glej tudi

 • Programi večletnega finančnega okvira 2014–2020 Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?