Použitie finančných prostriedkov EÚ

EÚ poskytuje finančné prostriedky a granty na celý rad projektov a programov v oblastiach, ako sú:

 • vzdelávanie
 • zdravie
 • ochrana spotrebiteľa
 • ochrana životného prostredia
 • humanitárna pomoc.

Poskytovanie finančných prostriedkov sa riadi prísnymi pravidlami, aby sa zabezpečila nielen kontrola toho, načo sa financie použijú, ale aj ich čerpanie transparentným a zodpovedným spôsobom.

Fondy EÚ riadia viaceré orgány a ich čerpanie prebieha prostredníctvom širokej škály programov. Viac ako 76 % rozpočtu EÚ riadia členské štáty. Zodpovedajú napríklad za štrukturálne fondy, prostredníctvom ktorých sa financujú programy v oblasti regionálnej politiky, sociálne a vzdelávacie programy i poľnohospodárstvo (vrátane podpory pre farmárov).

Dva hlavné typy financovania

Granty pre konkrétne projekty, o ktoré sa možno uchádzať zvyčajne na základe verejnej výzvy známej ako „výzva na predkladanie návrhov“. Časť projektu sa financuje zo zdrojov EÚ a časť z iných zdrojov.

Verejné zákazky na nákup služieb, tovarov alebo diel, ktorými sa zabezpečuje fungovanie inštitúcií EÚ alebo programov. Zákazky sa udeľujú na základe výzvy na predkladanie ponúk (verejné obstarávanie) a zastrešujú širokú škálu oblastí: štúdie, technickú pomoc a školenia; poradenstvo, organizáciu konferencií, nákup IKT atď.

Najvyššiu politickú zodpovednosť za riadne využívanie finančných prostriedkov EÚ nesie 28 komisárov EÚ ako kolektív. Keďže väčšina fondov EÚ sa riadi na úrovni jednotlivých krajín, vnútroštátne vlády zodpovedajú za uskutočňovanie kontrol a ročných auditov.

Príjemcovia

Malé a stredné podniky

MSP môžu čerpať financie EÚ prostredníctvom grantov, pôžičiek a záruk. Granty predstavujú priamu podporu. Ostatné finančné zdroje sa poskytujú prostredníctvom programov riadených na vnútroštátnej úrovni.

Finančné zdroje EÚ pre malé a stredné podniky

Mimovládne organizácie a organizácie občianskej spoločnosti

MVO môžu byť oprávnené na získanie financovania pod podmienkou, že aktívne pôsobia v oblasti politík EÚ na neziskovom základe.

Finančné zdroje EÚ pre MVO podľa oblastí politiky

Mladí ľudia

Dva hlavné typy financovania:

 • Program celoživotného vzdelávania, ktorý ponúka napríklad príležitosť študovať v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus DeutschEnglishfrançais, ďalej podporu pre študentov na konci stredoškolského cyklu vzdelávania či odbornú prípravu v inej krajine.
 • Program Mládež v akcii, ktorý ponúka spolufinancovanie projektov podporujúcich väčšiu angažovanosť občanov, dobrovoľnícku prácu a širší multikulturálny rozhľad.

Program celoživotného vzdelávania – financovanie vzdelávania a odbornej prípravy English
Zapojte sa do programu Mládež v akcii DeutschEnglishfrançais

Výskumní pracovníci

Na výskumné projekty sa na obdobie rokov 2007 až 2013 vyčlenilo viac ako 53 miliárd EUR, a to najmä prostredníctvom siedmeho rámcového programu (7RP). K dispozícii sú granty na spolufinancovanie výskumu. Tieto sa poskytujú v rámci špecifických programov nazvaných Spolupráca, Myšlienky, Ľudia, Kapacity a Jadrový výskum.

Finančné zdroje EÚ pre výskum a inovácie

Poľnohospodári

Väčšina poľnohospodárov v EÚ je oprávnená dostávať priame platby na podporu svojich príjmov. Musia však dodržiavať normy týkajúce sa ochrany životného prostredia, životných podmienok zvierat a bezpečnosti potravín.

Väčšina podpory sa neviaže na produkciu. Za určitých podmienok však krajiny EÚ môžu znížiť výšku neviazaných platieb a získané peniaze použiť na podporu spojenú s produkciou.

Národné programy rozvoja vidieka – údaje za jednotlivé krajiny English

Finančné prostriedky EÚ vo vašom regióne

Aké projekty vo vašom okolí sú financované z EÚ?

Kliknite na modré krajiny a zobrazia sa vám projekty, ktoré dostali granty z fondov:

 • Európskeho fondu regionálneho rozvoja
 • Európskeho sociálneho fondu
 • Kohézneho fondu
 • Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
 • Európskeho fondu pre námorné otázky a rybné hospodárstvo
FusionMaps
Táto mapa obsahuje odkazy na webové stránky spravované členskými štátmi. Za obsah týchto stránok zodpovedajú výlučne členské štáty.

 Klikni tiež na...

 • Programy Viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 Deutsch (de) English (en) français (fr)  

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?