EU-financiering

De EU financiert en subsidieert allerlei projecten en programma's, bijvoorbeeld op het gebied van:

 • onderwijs
 • gezondheid
 • consumentenbescherming
 • milieubescherming
 • humanitaire hulp

Financiering is gebonden aan strenge regels om er zeker van te zijn dat het geld op een goede, transparante en verantwoordelijke manier gebruikt wordt.

De EU-financiering is complex, omdat er veel verschillende soorten programma's zijn die beheerd worden door verschillende instanties. Meer dan 76% van de EU-begroting wordt beheerd door de EU-landen. Hieronder vallen ook de structuurfondsen, die regionaal beleid, sociale en opleidingsprogramma's en landbouw financieren.

De twee belangrijkste soorten financiering

Subsidies voor specifieke projecten, gewoonlijk naar aanleiding van een openbare 'uitnodiging voor het indienen van voorstellen'. Deze subsidies worden deels door de EU, deels door andere bronnen gefinancierd.

Overheidsopdrachten voor diensten, goederen of werkzaamheden om de activiteiten van EU-instellingen of -programma's te waarborgen. Deze opdrachten worden geplaatst na openbare aanbestedingen (overheidsopdrachten) en zijn er voor verschillende gebieden: studies, technische bijstand en opleidingen; advisering, organisatie van conferenties, aanschaf van IT-apparatuur, etc.

De 28 EU-commissarissen zijn uiteindelijk politiek verantwoordelijk voor de goede besteding van EU-geld. Maar omdat de meeste EU-financiering door de EU-landen beheerd wordt, zijn de regeringen van die landen verantwoordelijk voor de controle en jaarlijkse audits.

Begunstigden

Kleine bedrijven

Kleine bedrijven kunnen EU-financiering krijgen via subsidies, leningen en garanties. Subsidies worden direct door de EU gefinancierd, de rest wordt via nationale programma's beheerd.

Mogelijke EU-financieringen voor kleine bedrijven

Maatschappelijke en niet-gouvernementele organisaties

Deze organisaties komen voor financiering in aanmerking indien ze zonder winstoogmerk actief zijn op gebieden van het EU-beleid.

Mogelijke EU-financieringen voor ngo's, per beleidsterrein

Jongeren

Twee soorten financiering:

 • "Een leven lang leren", studeermogelijkheden met Erasmus DeutschEnglishfrançais, ondersteuning van leerlingen aan het eind van het voortgezet onderwijs, en beroepsopleidingen in het buitenland
 • Het programma "Jeugd in Actie", medefinanciering van projecten die maatschappelijke betrokkenheid, vrijwilligerswerk en een bredere multiculturele visie stimuleren.

"Een leven lang leren", subsidies voor onderwijs en opleidingen English
Doe mee met "Jeugd in Actie" DeutschEnglishfrançais

Onderzoekers

Voor de periode 2007-2013 is er meer dan 53 miljard euro beschikbaar gesteld voor onderzoek, met name voor het zevende kaderprogramma (KP7). Subsidies zijn beschikbaar in de vorm van medefinanciering van onderzoek op het gebied van samenwerking, ideeën, mensen, capaciteiten en kernenergie.

Mogelijke EU-financieringen voor onderzoek en innovatie

Landbouwers

De meeste landbouwers in de EU kunnen aanspraak maken op directe inkomenssteun. Ze moeten zich dan wel aan bepaalde normen houden op het gebied van milieubescherming, dierenwelzijn en voedselveiligheid.

De meeste steun staat los van de productie, maar onder bepaalde omstandigheden mogen de EU-landen minder geld geven en in plaats daarvan productiegerelateerde steun bieden.

Nationale programma's voor plattelandsontwikkeling – contactgegevens per land English

Europese subsidies in uw regio

Welke projecten bij u in de buurt hebben financiële steun gekregen van de EU?

Klik op een blauw land om te zien welke projecten financiering krijgen uit het

 • Europees Fonds Voor Regionale Ontwikkeling
 • Europees Sociaal Fonds
 • Cohesiefonds
 • Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
 • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
FusionMaps
Via deze kaart komt u terecht op websites van de lidstaten. De inhoud daarvan valt uitsluitend onder hun verantwoordelijkheid.

 Zie ook

 • Programma´s van het meerjarig financieel kader 2014-2020 Deutsch (de) English (en) français (fr)  

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?