Navigācijas ceļš

ES finansējums

ES piešķir finansējumu dažādiem projektiem un programmām, piemēram, šādās jomās:

 • izglītība,
 • veselība,
 • patērētāju aizsardzība,
 • vides aizsardzība,
 • humānā palīdzība.

Finansējums tiek pārvaldīts, ievērojot stingrus noteikumus, lai cieši kontrolētu, kā līdzekļi tiek izmantoti, un lai līdzekļus izlietotu pārredzami un atbildīgi.

ES finansējums ir komplekss, jo ir dažādi programmu veidi, kuras pārzina dažādas struktūras. Vairāk nekā 76 % ES budžeta pārzina dalībvalstis. Šeit var minēt struktūrfondus, no kuriem tiek finansēta reģionālā politika, sociālās un apmācības programmas, kā arī lauksaimniecība (arī atbalsts lauksaimniekiem).

Divi nozīmīgākie finansējuma veidi

Dotācijas konkrētiem projektiem, kas parasti tiek publiski izsludināti kā “uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus”. Daļa finansējuma nāk no ES līdzekļiem, daļa — no citiem avotiem.

Publiskā iepirkuma līgumi par pakalpojumu, preču vai darbu iepirkšanu, lai nodrošinātu ES iestāžu vai programmu darbību. Līgumus piešķir, rīkojot (publiskā iepirkuma) konkursus, un tie var attiekties uz dažādām jomām: pētījumiem, tehnisko palīdzību un apmācību, konsultēšanu, konferenču rīkošanu, IT aprīkojuma iepirkšanu u.c.

Eiropas Komisijas 28 komisāriem kā kolēģijai ir galīgā politiskā atbildība par to, lai ES līdzekļi tiktu pareizi izlietoti. Tā kā ES finansējuma lielākā daļa tiek pārvaldīta valsts līmenī, valstu valdību pienākums ir veikt pārbaudes un ikgadējās revīzijas.

Finansējuma saņēmēji

Mazie uzņēmumi

ES finansējumu var iegūt dotāciju, aizņēmumu un garantiju veidā. Dotācijas ir tiešs atbalsts, bet pārējais finansējums ir pieejams no programmām, kas tiek pārvaldītas valsts līmenī.

Mazo uzņēmumu iespējas saņemt ES finansējumu

Nevalstiskās un pilsoniskās sabiedrības organizācijas

Var būt tiesīgas saņemt finansējumu, ja tās darbojas ES politikas jomā, negūstot peļņu.

NVO iespējas saņemt ES finansējumu pēc politikas jomām

Jaunieši

Divi nozīmīgākie finansējuma veidi

 • Mūžizglītības programma — studēšanas iespējas, ko piedāvā “Erasmus DeutschEnglishfrançais”, atbalsts skolēniem īsi pirms vidusskolas beigšanas un arodapmācība citā valstī.
 • Programma “Jaunatne darbībā” — līdzfinansējums projektiem, kas veicina pilsonisko līdzdalību, brīvprātīgo darbu un plašāku multikulturālo redzējumu.

Mūžizglītības programma — izglītības finansējums English
Piedalies programmā “Jaunatne darbībā”! DeutschEnglishfrançais

Pētnieki

No 2007. līdz 2013. gadam pētniecībai ir atvēlēti 53 miljardi eiro, galvenokārt no septītās pētniecības pamatprogrammas. Piešķīrumus var saņemt kā līdzfinansējumu pētniecībai, kas saistīta ar sadarbību, idejām, cilvēkiem, kapacitāti un kodolizpēti.

ES finansējuma saņemšanas iespējas pētniecībai un inovācijai

Lauksaimnieki

Lielākā daļa lauksaimnieku ES ir tiesīgi saņemt tiešus maksājumus kā ienākumu atbalstu. Lauksaimniekiem jāievēro standarti, kas saistīti ar vides aizsardzību, dzīvnieku labturību un pārtikas nekaitīgumu.

Lielākā daļa atbalsta nav saistīts ar ražošanu. Ar dažiem nosacījumiem ES valstis tomēr drīkst piešķirt mazāk naudas un piešķirt atbalstu, kas saistīts ar ražošanu.

Valstu lauku attīstības programmas. Kontaktinformācija katrā valstī English

ES finansējums jūsu reģionā

Kādi jūsu valstī īstenoti projekti saņem ES finansējumu?

Noklikšķiniet uz zilajām valstīm, lai redzētu projektus, kuri saņem dotācijas no šāda avota:

 • Eiropas Reģionālās attīstības fonds,
 • Eiropas Sociālais fonds,
 • Kohēzijas fonds,
 • Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai,
 • Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds.
FusionMaps
Šajā kartē ir saites uz dalībvalstu pārvaldītām tīmekļa vietnēm, par kuru saturu atbild tikai dalībvalstis.

 Skatīt arī

 • Daudzgadu finanšu shēmas (2014.-2020. g.) programmas Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?