ES finansavimas

ES skiria finansavimą ir dotacijas patiems įvairiausiems projektams ir programoms, vykdomiems, pvz., šiose srityse:

 • švietimo;
 • sveikatos;
 • vartotojų apsaugos;
 • aplinkos apsaugos;
 • humanitarinės pagalbos.

Finansavimas administruojamas pagal griežtas taisykles, siekiant užtikrinti griežtą lėšų naudojimo kontrolę, skaidrumą ir atskaitomybę.

ES finansavimas sudėtingas, nes vykdoma daugybė skirtingų rūšių programų, kurias administruoja skirtingos institucijos. Daugiau kaip 76 % ES biudžeto administruoja valstybės narės. Į šią dalį patenka ir struktūrinių fondų lėšos, kuriomis finansuojama regioninė politika, socialinės ir mokymo programos bei žemės ūkis (įskaitant paramą ūkininkams).

2 pagrindinės finansavimo rūšys

Konkretiems projektams skiriamos dotacijos. Paprastai pirmiausia būna viešas skelbimas – vadinamasis kvietimas teikti paraiškas. Dalį lėšų skiria ES, o likusi dalis gaunama iš kitų šaltinių.

Viešųjų pirkimų sutartys paslaugoms, prekėms arba darbams pirkti, siekiant užtikrinti ES institucijų veikimą arba programų vykdymą. Sutartys sudaromos skelbiant (viešųjų pirkimų) konkursus. Jos susijusios su įvairiomis sritimis: tyrimų, techninės pagalbos ir mokymo, konsultavimo, konferencijų organizavimo, IT įrangos pirkimo ir t. t.

Politinė atsakomybė užtikrinant tinkamą ES lėšų naudojimą tenka visiems 28 Europos Komisijos nariams, tačiau kadangi didžioji ES lėšų dalis administruojama nacionaliniu lygmeniu, valstybių vyriausybės atsako už kontrolę ir metinį auditą.

Paramos gavėjai

Mažosios įmonės

Jos gali gauti ES lėšų dotacijų, paskolų ir garantijų forma. Dotacijomis teikiama tiesioginė parama, o kitoks finansavimas teikiamas vykdant nacionaliniu lygmeniu administruojamas programas.

ES finansavimo galimybės mažosioms įmonėms

Nevyriausybinės ir pilietinės visuomenės organizacijos

Šios organizacijos gali gauti finansavimą, jeigu ES politikos srityse vykdo veiklą, nesiekdamos pelno.

ES finansavimo galimybės nevyriausybinėms organizacijoms pagal politikos sritis

Jaunimas

Dvi pagrindinės finansavimo rūšys:

 • Mokymosi visą gyvenimą programa – studijų galimybės dalyvaujant programoje Erasmus DeutschEnglishfrançais, parama lankantiesiems mokyklą ir bebaigiantiems vidurinį mokslą, profesinis mokymas kitoje šalyje.
 • Programa „Veiklus jaunimas“ – bendrai finansuojami projektai, kuriais skatinama pilietinė veikla, savanoriškos darbas ir platesnė daugiakultūrinė pasaulėžiūra.

Mokymosi visą gyvenimą programa – lėšos studijoms ir kursams English
Dalyvaukite programoje „Veiklus jaunimas“ DeutschEnglishfrançais

Mokslininkai

2007–2013 m. moksliniams tyrimams skirta 53 mlrd. eurų, daugiausia pagal Septintąją bendrąją programą (7BP). Dotacijos teikiamos bendro finansavimo forma, jos skiriamos moksliniams tyrimams, susijusiems su bendradarbiavimu, idėjomis, žmonėmis, pajėgumais ir branduoliniais tyrimais.

Mokslinių tyrimų ir inovacijų ES finansavimo galimybės

Ūkininkai

Dauguma ES ūkininkų gali gauti tiesiogines išmokas jų pajamoms remti. Ūkininkai privalo laikytis aplinkos apsaugos, gyvūnų gerovės ir maisto saugos standartų.

Didžioji paramos dalis nėra susijusi su gamyba, bet tam tikromis sąlygomis ES šalys gali skirti mažiau lėšų ir vietoj jų teikti su gamyba susijusią paramą.

Nacionalinės kaimo plėtros programos – kontaktiniai duomenys pagal šalis English

ES finansavimas jūsų regione

Kokiems jūsų regione vykdomiems projektams skiriama ES lėšų?

Spustelėkite mėlynai pažymėtą šalį ir pamatysite, kuriems projektams skiriama dotacijų iš šių fondų:

 • Europos regioninės plėtros fondas
 • Europos socialinis fondas
 • Sanglaudos fondas
 • Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai
 • Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
FusionMaps
Šiame žemėlapyje pateiktos nuorodos į valstybių narių administruojamas interneto svetaines. Už jų turinį atsako tik valstybės narės.

 Papildoma informacija

 • Su 2014–2020 m. daugiamete finansine programa susijusios programos Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?