Maoiniú ón AE

Cuireann an AE cistí agus deontais ar fáil le haghaidh mórán tionscadal agus clár a chlúdaíonn réimsí éagsúla, m.sh.:

 • oideachas
 • sláinte
 • cosaint tomhaltóirí
 • cosaint an chomhshaoil
 • cabhair dhaonnúil.

Bainistítear na cistí de réir rialacha diana lena chinntiú go bhfuil rialú docht á dhéanamh ar an mbealach a úsáidtear iad agus go gcaitear iad ar bhealach atá trédhearcach freagrach.

Tá maoiniú ón AE casta ós rud é go bhfuil an méid sin clár éagsúil á mbainistiú ag comhlachtaí éagsúla. Is iad na ballstáit a bhainistíonn os cionn 76% de bhuiséad an AE. San áireamh leis sin tá na cistí struchtúracha - lena maoinítear beartas réigiúnach, cláir shóisialta agus oiliúna, agus talmhaíocht (tacaíocht d'fheirmeoirí san áireamh).

Dhá phríomhchineál maoinithe

Deontais le haghaidh clár ar leith, a thugtar, de ghnáth, tar éis fógra poiblí ar a dtugtar 'cuireadh chun tairisceana'. Tagann cuid den tacaíocht ó chistí an AE, agus cuid eile de ó fhoinsí eile.

Conarthaí poiblí chun seirbhísí, earraí nó oibreacha a cheannach ar mhaithe le hoibríochtaí institiúidí nó chláir an AE a chinntiú. Bronntar conarthaí trí chuireadh chun tairisceana (soláthar poiblí) agus clúdaíonn siad réimsí éagsúla: staidéar, cúnamh teicniúil agus oiliúint, comhairliúchán, eagrú comhdhálacha, ceannach trealamh TF, srl.

Titeann an fhreagracht pholaitiúil deiridh ar na 28 Coimisinéir le chéile chun a chinntiú go gcaitear cistí an AE ar bhealach cuí. Toisc go bhfuil cistí an AE á mbainistiú ar leibhéal tíre, áfach, is iad na rialtais náisiúnta atá freagrach as seiceálacha agus iniúchtaí bliantúla a dhéanamh.

Tairbhithe

Mionghnólachtaí

Is féidir leo maoiniú a fháil ón AE i bhfoirm deontas, iasachtaí agus ráthaíochtaí. Tá tacaíocht dhíreach le fáil ó dheontais, agus tá maoiniú eile ar fáil ó chláir a bhainistítear ar an leibhéal náisiúnta.

Deiseanna ar mhaoiniú ón AE le haghaidh gnólachtaí beaga

Eagraíochtaí neamhrialtasacha agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta

D'fhéadfaidís a bheith incháilithe don mhaoiniú, chomh fada agus a bhfuil siad gníomhach i réimsí beartais an AE ar bhonn neamhbhrabúis.

Deiseanna ar mhaoiniú ón AE le haghaidh eagraíochtaí neamhrialtasacha de réir réimse beartais

Daoine óga

Dhá phríomhchineál tacaíochta:

 • An Clár Foghlama ar Feadh an tSaoil - deiseanna staidéir trí Erasmus DeutschEnglishfrançais, tacaíocht do dhaltaí a bhfuil deireadh ag teacht lena dtréimhse sa mheánscoil, agus oiliúint ghairmiúil i dtír eile.
 • An Clár um an Aos Óg i mbun Gníomhaíochta - cómhaoiniú tionscadal a thacaíonn le saoránacht ghníomhach, obair dheonach agus dearcadh níos ilchultúrtha.

An Clár Foghlama ar Feadh an tSaoil - maoiniú le haghaidh oideachais agus oiliúna English
Glac páirt sa Chlár um an Aos Óg i mbun Gníomhaíochta DeutschEnglishfrançais

Taighdeoirí

Cuireadh breis is €53 billiún ar fáil idir 2007 agus 2013 don taighde, agus is ón seachtú creatchlár (FP7) a thagann an chuid is mó de. Tá deontais ar fáil i bhfoirm cómhaoinithe le haghaidh taighde a bhaineann le comhobair, smaointe, daoine, inniúlachtaí agus taighde núicléach.

Deiseanna ar mhaoiniú ón AE le haghaidh taighde agus nuálaíochta

Feirmeoirí

Tá formhór na bhfeirmeoirí san AE i dteideal íocaíochtaí díreacha chun tacú lena n-ioncam. Ní mór d'fheirmeoirí caighdeáin a bhaineann le cosaint an chomhshaoil, leas ainmhithe agus sábháilteacht bia a chomhlíonadh.

Níl formhór na tacaíochta nasctha leis an táirgeacht. Ach faoi choinníollacha áirithe, féadfaidh tíortha an AE níos lú airgid a thabhairt agus tacaíocht atá nasctha le táirgeacht a thabhairt ina áit.

Cláir náisiúnta forbartha tuaithe - sonraí teagmhála, tír ar thír English

Maoiniú ón Eoraip i do réigiúnsa

Cé na tionscadail gar duitse atá ag fáil maoiniú ón AE?

Cliceáil ar na tíortha gorma le tionscadail a fhaigheann deontais ó na cistí seo a leanas a fheiceáil:

 • Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa
 • Ciste Sóisialta na hEorpa
 • an Ciste Comhtháthaithe
 • an Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe
 • an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh
FusionMaps
Tá naisc sa léarscáil seo chuig suíomhanna gréasáin atá faoi bhainistiú na mballstát. Is iad na ballstáit, agus iad amháin, atá freagrach as a bhfuil sna suíomhanna sin.

 Féach freisin

 • Cláir an Chreata Airgeadais Ilbhliantúil 2014-2020 Deutsch (de) English (en) français (fr)  

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?