EU-rahoitus

EU rahoittaa ja avustaa monenlaisia hankkeita ja ohjelmia esimerkiksi seuraavilla aloilla:

 • koulutus
 • terveys
 • kuluttajansuoja
 • ympäristönsuojelu
 • humanitaarinen apu.

Rahoituksen hallinnoinnissa noudatetaan täsmällisiä sääntöjä, joilla varmistetaan, että varojen käyttö on tarkkaan valvottua, avointa ja vastuullista.

EU:n rahoitus on hyvin monimuotoista, sillä ohjelmia on useita erilaisia, ja niitä hallinnoivat monet eri tahot. EU:n jäsenmaat hallinnoivat yli 76 prosenttia EU:n talousarviovaroista. Tällaisia varoja ovat esimerkiksi rakennerahastojen varat. Niillä rahoitetaan aluepolitiikkaa, sosiaalisia ohjelmia, koulutusohjelmia sekä maataloutta, esimerkiksi viljelijöille maksettavaa tukea.

Rahoituksen kaksi päätyyppiä

Hankekohtaiset avustukset: avustusten hakumahdollisuuksista ilmoitetaan julkisesti nk. ehdotuspyynnöillä. Osa hankerahoituksesta tulee EU:lta, osa muista lähteistä.

Palveluja, tavaroita tai rakennusurakoita koskevat julkiset hankinnat: hankinnat, joita EU:n toimielimet tarvitsevat toiminnassaan tai joita tarvitaan EU:n ohjelmien toteuttamiseksi. Julkisia hankintoja koskevat sopimukset tehdään tarjouspyyntöjen perusteella. Ne voivat koskea esimerkiksi tutkimuksia, asiantuntija-apua, koulutusta, konsulttipalveluja, konferenssien järjestämistä ja tietotekniikkahankintoja.

Lopullinen poliittinen vastuu siitä, että EU:n varat käytetään asianmukaisesti, on 28-jäsenisellä Euroopan komissiolla. Koska suurinta osaa EU:n varoista hallinnoidaan kansallisella tasolla, kukin jäsenmaa on omalta osaltaan vastuussa varojen käytön valvonnasta ja tilintarkastuksista.

EU-rahoituksen saajat

Pk-yritykset

Pienet ja keskisuuret yritykset voivat saada EU-rahoitusta avustusten, lainojen ja takuiden muodossa. Avustukset ovat suoraa tukea. Muuta rahoitusta on saatavana ohjelmista, joita hallinnoidaan kansallisella tasolla.

EU:n rahoitusmahdollisuudet pk-yrityksille

Kansalaisjärjestöt

Kansalaisjärjestöt ja muut valtiosta riippumattomat järjestöt voivat saada EU-rahoitusta, jos niiden toiminta liittyy EU:n toiminta-aloihin ja on voittoa tavoittelematonta.

EU:n rahoitusmahdollisuudet kansalaisjärjestöille aloittain

Nuoret

Nuorisotoimintaa tuetaan kahdesta eri ohjelmasta:

 • Elinikäisen oppimisen ohjelmasta tuetaan esimerkiksi opiskelijavaihtoa Erasmus DeutschEnglishfrançais-ohjelmassa, toisen asteen opintojen päätösvaiheessa olevien nuorten ohjausta sekä ammatillista koulutusta ulkomailla.
 • Youth in Action -nuorisotoimintaohjelmasta annetaan yhteisrahoitusta hankkeisiin, joilla edistetään kansalaisvaikuttamista, vapaaehtoistoimintaa ja monikulttuurisuutta.

Elinikäisen oppimisen ohjelma – koulutusalan tuki English
Youth in Action -nuorisotoimintaohjelma DeutschEnglishfrançais

Tutkijat

Tutkimusta on vuosina 2007–2013 rahoitettu yli 53 miljardilla eurolla lähinnä EU:n seitsemännestä tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelmasta. Tutkimukseen on saatavissa yhteisrahoituksena myönnettävää avustusta viidessä erityisohjelmassa, joiden teemat ovat yhteistyö, ideat, ihmiset, valmiudet ja ydinenergia.

EU:n rahoitusmahdollisuudet tutkimukseen ja innovointiin

Maataloustuottajat

Useimmat maataloustuottajat voivat saada suoraa EU-rahoitusta elinkeinonsa tueksi. Tuottajien on noudatettava ympäristönsuojelua, eläinten hyvinvointia ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevia normeja.

Tuki ei yleensä ole sidoksissa tuotannon määrään. Joissakin tapauksissa EU-maat voivat kuitenkin vähentää rahoitusta ja tehdä siitä tuotantosidonnaista.

Kansalliset maaseudun kehittämisohjelmat – maakohtaiset yhteystiedot English

EU-rahoitus alueittain

Mitkä hankkeet saavat EU-rahoitusta?

Napsauta kartalla sinisellä merkittyä maata, niin saat tietoa siellä toteutettavista hankkeista, jotka saavat rahoitusta

 • Euroopan aluekehitysrahastosta
 • Euroopan sosiaalirahastosta
 • Koheesiorahastosta
 • Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta
 • Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta
FusionMaps
Karttaa napsauttamalla avautuu linkkejä eri EU-maiden verkkosivustoille. Sivustojen sisällöstä vastaavat kyseiset maat.

 Ks. myös

 • Vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmat Deutsch (de) English (en) français (fr)  

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.