Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ

Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων, σε τομείς όπως:

 • εκπαίδευση
 • υγεία
 • προστασία των καταναλωτών
 • προστασία του περιβάλλοντος
 • ανθρωπιστική βοήθεια.

Η διαχείριση των χρηματοδοτήσεων διέπεται από αυστηρούς κανόνες που διασφαλίζουν ότι η διάθεση των κονδυλίων παρακολουθείται στενά και ότι χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και υπευθυνότητα.

Το σύστημα χρηματοδοτήσεων της ΕΕ είναι πολύπλοκο, δεδομένου του μεγάλου αριθμού διαφορετικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων των οποίων η διαχείριση ανήκει σε διάφορους φορείς. Τα κράτη μέλη διαχειρίζονται πάνω από το 76% του προϋπολογισμού της ΕΕ. Στο ποσοστό αυτό συγκαταλέγονται τα διαρθρωτικά ταμεία, τα οποία χρηματοδοτούν την περιφερειακή πολιτική, κοινωνικά προγράμματα και κατάρτισης καθώς και τον γεωργικό τομέα (περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων στους αγρότες).

Προβλέπονται κυρίως δύο μορφές χρηματοδότησης:

Επιχορηγήσεις για συγκεκριμένα έργα, συνήθως μετά από δημόσια προκήρυξη, γνωστή ως "πρόσκληση υποβολής προτάσεων". Ένα τμήμα αυτής της χρηματοδότησης προέρχεται από την ΕΕ και ένα άλλο από άλλες πηγές.

Ενισχύσεις στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων για την προμήθεια υπηρεσιών, αγαθών ή εργασιών που διασφαλίζουν τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ή την υλοποίηση των προγραμμάτων της. Οι συμβάσεις ανατίθενται μέσω προκήρυξης διαγωνισμών (δημόσιες συμβάσεις) και καλύπτουν διάφορα στάδια: μελέτες, τεχνική βοήθεια και κατάρτιση, παροχή συμβουλών, διοργάνωση συνεδρίων, αγορά εξοπλισμού ΤΠ, κ.λπ.

Οι 28 επίτροποι της ΕΕ έχουν την τελική πολιτική ευθύνη να διασφαλίζουν τη χρηστή διάθεση των κονδυλίων της ΕΕ. Δεδομένου όμως ότι η διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ γίνεται σε επίπεδο χώρας, οι εθνικές κυβερνήσεις είναι αρμόδιες για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ετήσιων ελέγχων.

Δικαιούχοι

Μικρές επιχειρήσεις

Η χρηματοδότησή τους από την ΕΕ μπορεί να λαμβάνει τη μορφή επιχορηγήσεων, δανείων και εγγυήσεων. Οι επιχορηγήσεις αποτελούν άμεση χρηματοδότηση, ενώ οι άλλες μορφές χρηματοδότησης διατίθενται μέσω προγραμμάτων που διαχειρίζονται τα κράτη μέλη.

Πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση της ΕΕ

Μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

Οι οργανώσεις αυτές μπορούν να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, υπό τον όρο ότι δραστηριοποιούνται σε έναν από τους τομείς πολιτικής της ΕΕ, σε μη κερδοσκοπική βάση.

Πρόσβαση των ΜΚΟ στη χρηματοδότηση της ΕΕ, ανά τομέα πολιτικής

Νέοι

Προβλέπονται κυρίως δύο μορφές χρηματοδότησης:

 • Πρόγραμμα δια βίου μάθησης - δυνατότητα σπουδών σε άλλη χώρα μέσω του προγράμματος Erasmus DeutschEnglishfrançais, στήριξη μαθητών που κοντεύουν να ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και επαγγελματική κατάρτιση σε άλλη χώρα
 • Πρόγραμμα Νεολαία σε δράση - συγχρηματοδότηση έργων που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών, την εθελοντική εργασία και ένα ευρύτερο πολυπολιτισμικό προφίλ.

Πρόγραμμα δια βίου μάθησης - χρηματοδότηση για εκπαίδευση και κατάρτιση English
Λάβετε μέρος στο πρόγραμμα Νεολαία σε δράση DeutschEnglishfrançais

Ερευνητές

Το διάστημα 2007-2013 διατέθηκαν πάνω από 53 δισ. ευρώ για έρευνα, κυρίως μέσω του έβδομου προγράμματος-πλαίσιο (7ΠΠ). Οι επιχορηγήσεις διατίθενται ως συγχρηματοδότηση για έρευνα με τα εξής βασικά στοιχεία: συνεργασία, ιδέες, άνθρωποι, ικανότητες και πυρηνική έρευνα.

Δυνατότητες χρηματοδότησης για έρευνα και καινοτομία

Αγρότες

Οι περισσότεροι αγρότες στην ΕΕ μπορούν να λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις με σκοπό τη βελτίωση του εισοδήματός τους. Οι αγρότες αυτοί πρέπει να τηρούν ορισμένους κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος, την καλή μεταχείριση των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων.

Οι περισσότερες από τις εν λόγω ενισχύσεις δεν συνδέονται με την παραγωγή. Ωστόσο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι χώρες της ΕΕ μπορεί να χορηγούν μικρότερες χρηματικές ενισχύσεις και να παρέχουν άλλου είδους στήριξη, συνδεόμενη με την παραγωγή.

Εθνικά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης - στοιχεία επικοινωνίας ανά χώρα English

Έργα στην περιφέρειά σας που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ

Ποια έργα στην περιφέρειά σας χρηματοδοτούνται από την ΕΕ;

Κάντε κλικ στις χώρες με μπλε χρώμα για να δείτε ποια σχέδια επιχορηγούνται από το

 • το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
 • το Ταμείο Συνοχής
 • το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
 • το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
FusionMaps
Ο χάρτης αυτός περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τους οποίους διαχειρίζονται τα κράτη μέλη. Το περιεχόμενο ιστοτόπων αυτών εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών.

 Επίσης

 • Προγράμματα πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 Deutsch (de) English (en) français (fr)  

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;