Финансиране от ЕС

ЕС предоставя финансиране и безвъзмездни помощи за множество разнообразни проекти и програми в области като:

 • образование
 • здраве
 • защита на потребителите
 • опазване на околната среда
 • хуманитарна помощ.

Финансирането се управлява съгласно строги правила, за да се гарантира стриктен контрол върху това как се използват средствата и дали те се изразходват прозрачно и отчетно.

Финансирането от ЕС е сложно, тъй като има много различни видове програми, управлявани от различни органи. Над 76 % от бюджета на ЕС се управлява от държавите членки. Това включва структурните фондове, чрез които се финансират регионалната политика, социалните и образователните програми, както и селското стопанство (включително помощта за селските стопани).

2 основни вида финансиране

Безвъзмездни средства за специфични проекти, обикновено след публична обява, известна като „покана за представяне на предложения“. Една част от финансирането е от ЕС, а друга част — от други източници.

Договори за обществени поръчки за услуги, стоки или дейности за осигуряване на дейността на институциите или програмите на ЕС. Поръчките се предоставят чрез покана за участие в търг (процедура за възлагане на обществена поръчка) и обхващат различни области: проучвания, техническа помощ и обучение; консултантски услуги, организиране на конференции, закупуване на информационно технологично оборудване и т.н.

Като цяло 28-те комисари на ЕС носят крайната политическа отговорност за гарантиране на правилното изразходване на средствата на ЕС. Но понеже по-голямата част от средствата от ЕС се управлява на равнище отделни държави, националните правителства са отговорни за извършване на проверки и годишни одити.

Получатели

Малки предприятия

Получаване на финансиране от ЕС чрез безвъзмездни средства, заеми и гаранции. Чрез безвъзмездните средства се оказва директна помощ, а другите видове финансиране се предоставят чрез програми, управлявани на национално равнище.

Възможности за финансиране за малки предприятия

Неправителствени организации и организации на гражданското общество

Могат да отговарят на условията за финансиране, ако работят в области на политиката на ЕС с нестопанска цел.

Възможности за финансиране от ЕС за НПО по области на политиката

Млади хора

2 основни вида финансиране:

 • Програма за учене през целия живот - възможности за обучение чрез Еразъм DeutschEnglishfrançais, помощ за ученици, завършващи средното си образование, и професионално обучение в друга страна
 • Програма „Младежта в действие“ - съфинансиране на проекти, насърчаващи гражданското участие, доброволчеството и по-широк мултикултурен кръгозор.

Програма за учене през целия живот - финансиране на образованието и обучението DeutschEnglishfrançais
Участвайте в програмата „Младежта в действие“ DeutschEnglishfrançais

Изследователи

Над 53 милиона евро бяха предоставени между 2007 и 2013 г. за изследователска работа, основно чрез Седмата рамкова програма. Безвъзмездните средства се предоставят под формата на съфинансиране на изследвания, свързани със сътрудничеството, идеите, хората, капацитетите и ядрените изследвания.

Възможности за финансиране от ЕС за изследвания и иновации

Земеделски стопани

Повечето земеделски стопани в ЕС отговарят на условията за получаване на директни плащания в помощ на техните доходи. Те трябва да спазват стандартите по отношение на опазването на околната среда, хуманното отношение към животните и безопасността на храните.

Най-често помощта не е свързана с производството. Но при някои условия е възможно държавите от ЕС да дават по-малко пари по този начин и вместо това да предоставят помощ, свързана с производството.

Национални програми за развитие на селските региони - данни за контакти по държави English

Европейско финансиране във вашия регион

Какви проекти във вашия регион получават финансиране от ЕС?

Щракнете върху страните в синьо, за да видите проекти, финансирани от:

 • Европейския фонд за регионално развитие
 • Европейския социален фонд
 • Кохезионния фонд
 • Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
 • Европейския фонд за морско дело и рибарство
FusionMaps
Тази карта предоставя връзки към уебсайтове на страните членки, които единствени носят отговорност за тяхното съдържание.

 Вижте също

 • 2014-2020 multiannual financial framework programmes English (en)  

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?