2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2012

Január

1

Európskymi hlavnými mestami kultúry na rok 2012 sú Guimarães (Portugalsko) a Maribor (Slovinsko).

1

Dánsko preberá šesťmesačné rotujúce predsedníctvo Rady EÚ. Štyri hlavné priority dánskeho predsedníctva sa týkajú zodpovedného hospodárenia, dynamického rastu, životného prostredia a bezpečnosti.

1

Začína sa Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami: jeho náplňou je zvyšovanie povedomia o tom, ako si môžu Európania uchovať kvalitný a dlhý život a aké príležitosti sa im v tejto súvislosti ponúkajú.

17

Poslanci Európskeho parlamentu si za svojho predsedu volia nemeckého socialistu Martina Schulza.

22

Chorvátske „áno“ v referende o pristúpení k EÚ definitívne potvrdzuje to, že táto krajina sa od 1. júla 2013 stane 28. členom Európskej únie.

30

Na neformálnom samite Európskej rady dochádza k dohode 25 členských štátov EÚ o novej zmluve o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii. Zmluva sa nebude týkať Českej republiky a Spojeného kráľovstva. Cieľom zmluvy je posilniť fiškálnu disciplínu prostredníctvom automatických sankcií, prísnejšieho dohľadu a hlavne zavedením „pravidla o vyrovnanom rozpočte“.

Február

2

Podpis zmluvy, ktorou sa vytvára Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS). Úlohou tejto inštitúcie so sídlom v Luxemburgu je podporiť štáty eurozóny, ak je to potrebné na ochranu finančnej stability.

14

Hospodárske vzťahy dominujú samitu EÚ-Čína v Pekingu.

21

Ministri financií eurozóny sa dohodli na podmienkach druhého programu na zachovanie Grécka v eurozóne. Tento program zahŕňa dohodu s veriteľmi zo súkromného sektora, ako aj posilnenie dohľadu.

Marec

1

Európska rada udeľuje Srbsku status kandidátskej krajiny.

1-2

Európska Rada opätovne zvolila Hermana Van Rompuya za svojho predsedu. V rámci tohto zasadnutia podpísali participujúce členské štáty Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii.

29

Európsky parlament prijíma právne predpisy, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť a transparentnosť obchodovania s mimoburzovými derivátmi. Obchodovanie s derivátmi sa vo všeobecnosti považuje za jeden z dôvodov, ktorý prispel ku globálnej finančnej kríze.

April

1

Európska iniciatíva občanov, ktorá po prvýkrát umožňuje občanom navrhnúť právne predpisy EÚ týkajúce sa určitej oblasti, sa stáva realitou. Aspoň 1 milión občanov EÚ z minimálne 7 členských štátov môže vyzvať Európsku komisiu, aby predložila návrhy právnych predpisov v oblastiach, v ktorých má právo legislatívnej iniciatívy.

27

Ministri spravodlivosti EÚ prijali nové predpisy, ktorými sa zabezpečia práva obvinených na informácie v priebehu trestných konaní v iných krajinách Únie. Po tom, ako návrh vstúpi do platnosti, budú podozriví z trestnej činnosti dostávať informácie o svojich právach v jazyku, ktorý ovládajú.

Máj

18-19

Na stretnutí G8 v Camp Davide v USA sa lídri ôsmych najväčších svetových ekonomík dohodli na podpore hospodárskej obnovy a vytvorení dôvery ozdravením verejných financií a súčasne na uplatnení opatrení na podporu rastu.

30

V rámci európskeho semestra Komisia prijala odporúčania pre každý z 27 členských štátov, ktorých súčasťou sú usmernenia týkajúce sa rozpočtov na roky 2012 a 2013 a hospodárskych politík. Odporúčania pre jednotlivé krajiny zohľadňujú osobitnú hospodársku situáciu každého štátu a poskytujú usmernenia na podporu hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest. Neskôr ich schválila Európska rada.

30

Rada prijíma nariadenie, vďaka ktorému používatelia mobilných telefónov neplatia prehnané ceny za celoeurópske roamingové služby, keď cestujú v rámci EÚ.

Jún

7

Rada schválila celoeurópske pravidlá na urýchlenie dedičských konaní s cezhraničným prvkom. Prispejú k zjednodušeniu konaní a zníženiu nákladov súvisiacich s prevzatím dedičských podielov pre dedičov, legatárov a iné osoby, ktoré majú nárok na povinné dedičské podiely.

28-29

Na zasadnutí Európskej rady lídri prijali opatrenia na obnovenie dôvery v hospodárstvo, zvýšenie investícií do rastu a vytvorenie silnejšej únie. Pakt pre rast a zamestnanosť zmobilizuje 120 mld. EUR na okamžité investície.

Júl

1

Cyprus preberá 6-mesačné rotujúce predsedníctvo Rady EÚ so záväzkom usilovať sa o lepšiu Európu.

4

Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu (ACTA) bola drvivou väčšinou zamietnutá v Európskom parlamente po tom, čo navrhovaný text vyprovokoval masívnu verejnú diskusiu o právach používateľov internetu. Ide o prvý prípad, kedy EP využil svoju právomoc zamietnuť medzinárodnú obchodnú dohodu, ktorú získal vďaka Lisabonskej zmluve.

August

13

Do platnosti vstúpili zlepšené pravidlá o zbere elektronického odpadu. Podľa smernice EÚ sa do roku 2016 musí recyklovať 45 % elektronického zariadenia predaného v EÚ, keď sa prestane využívať. Ďalšie prísnejšie pravidlá začnú platiť v roku 2019.

September

12

Vo svojom prejave o stave Únie predseda Európskej komisie Barroso uviedol rozhodujúce argumenty pre nové smerovanie a nový spôsob myslenia, ktorý Európa v súčasnosti potrebuje. Navrhol posun EÚ smerom k federácii národných štátov.

Október

4

Prijali sa nové právne predpisy EÚ o právach obetí trestných činov. Nová smernica o právach obetí trestných činov ustanovuje minimálne práva obetí bez ohľadu na to, kde sa v rámci EÚ nachádzajú.

8

Európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM) vstupuje do platnosti. Je hlavnou časťou tzv. firewallvalu, ktorého cieľom je zabezpečenie stability v eurozóne.

18-19

Zasadnutie Európskej rady, na ktorom lídri debatovali o hospodárstve a raste a schválili zásady pre vytvorenie spoločného dohľadu nad bankami v eurozóne.

November

28

Komisia uverejnila ročný prieskum rastu 2012. Začal sa tým „európsky semester“ pre koordináciu hospodárskych politík, ktorý slúži na zosúladenie rozpočtových a hospodárskych plánov pre rast krajín EÚ. Medzi priority patria fiškálna konsolidácia a návrat k štandardným podmienkam poskytovania úverov.

December

10

Na slávnostnom odovzdávaní cien v Oslo si Európska únia prevzala Nobelovu cenu za mier 2012. Cena je uznaním za príspevok EÚ k podpore mieru a zmierenia, demokracie a ľudských práv trvajúci viac ako šesť desaťročí.

13

Na zasadnutí Európskej rady uskutočnili lídri Únie prvé kroky k zavedeniu bankovej únie, a to prostredníctvom rozhodnutia vytvoriť jednotný mechanizmus dohľadu (SSM – single supervisory mechanism), ktorý Európskej centrálnej banke umožní vykonávať priamy dohľad nad veľkými európskymi bankami.

 Klikni tiež na...

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?