You are here:

Historia Unii Europejskiej: 1990 - 1999

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Europa bez granic

Upadek komunizmu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej sprzyja zbliżeniu obywateli sąsiadujących ze sobą krajów. W 1993 r. ukończono proces tworzenia jednolitego rynku z jego „czterema wolnościami”, czyli swobodą przepływu towarów, usług, osób i kapitału. Lata dziewięćdziesiąte są również dekadą dwóch traktatów: w 1993 wchodzi w życie traktat z Maastricht, a w 1999 r. Traktat Amsterdamski. Obywatele są zainteresowani kwestiami ochrony środowiska, a także współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obrony. W 1995 r. Unii przybywa trzech nowych członków: to Austria, Finlandia i Szwecja. Małe miasteczko w Luksemburgu daje nazwę układowi z Schengen, który stopniowo zapewni obywatelom możliwość podróżowania bez kontroli paszportowych na granicach. Dzięki wsparciu UE miliony młodych ludzi podejmuje studia za granicą. Telefony komórkowe i internet ułatwiają komunikację coraz większej liczbie osób.

W 1991 r. na Bałkanach dochodzi do rozpadu Jugosławii. Walki wybuchają najpierw w Chorwacji, potem w Bośni i Hercegowinie, gdzie Serbowie, Chorwaci i muzułmanie prowadzą krwawą wojnę domową.

7 lutego 1992 r.

W Maastricht podpisany zostaje Traktat o Unii Europejskiej. Stanowi on wielki krok naprzód, ponieważ ustanawia jasne zasady dotyczące przyszłej wspólnej waluty a także polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz ściślejszej współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Na mocy Traktatu nazwa Wspólnota Europejska zostaje oficjalnie zastąpiona nazwą Unia Europejska.

1 stycznia 1993 r.

Utworzony zostaje wspólny rynek wraz z czterema swobodami – swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału staje się rzeczywistością. Od 1986 r. uchwalono ponad 200 regulacji prawnych dotyczących polityki podatkowej, działalności gospodarczej, kwalifikacji zawodowych i innych barier stojących na przeszkodzie otwarciu granic. Opóźnia się wprowadzenie swobodnego przepływu niektórych usług.

1 stycznia 1995 r.

Do UE przystępują Austria, Finlandia i Szwecja. 15 państw członkowskich obejmuje niemal całą zachodnią Europę. W październiku 1990 r. nastąpiło zjednoczenie Niemiec. Była NRD stało się częścią UE.

Państwa członkowskie Państwa członkowskie: Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania i Włochy.

Nowe państwa członkowskieNowe państwa członkowskie: Austria, Finlandia i Szwecja.

Mapa - państwa członkowskie UE 1995 © Stefan Chabluk

Lista wszystkich państw członkowskich UE i daty ich przystąpienia

26 marca 1995 r.

W siedmiu krajach – Belgii, Francji, Hiszpanii, Luksemburgu, Niderlandach, Niemczech i Portugalii – wchodzi w życie układ z Schengen. Podróżni dowolnej narodowości mogą przekraczać granice między tymi krajami bez kontroli paszportowej. Później również inne państwa przyłączają się do strefy Schengen pozbawionej kontroli na granicach wewnętrznych.

 

17 czerwca 1997 r.

Podpisanie traktatu z Amsterdamu Opierając się na osiągnięciach Traktatu z Maastricht, określa on program reform instytucji UE, aby głos Europy był lepiej słyszalny na świecie, a większe środki koncentrowały się na zatrudnieniu i prawach obywateli.

13 grudnia 1997 r

Przywódcy UE wyrażają zgodę na rozpoczęcie negocjacji członkowskich z 10 państwami Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarią, Estonią, Litwą, Łotwą, Polską, Republiką Czeską, Rumunią, Słowacją, Słowenią i Węgrami. Negocjacje obejmują także wyspy rejonu Morza Śródziemnego: Cypr i Maltę. W 2000 r. zmiany Traktatu uzgodnione w Nicei otwierają drogę do rozszerzenia dzięki reformie zasad głosowania w UE.

 

W 1996 r. następuje przełom w inżynierii genetycznej – szkoccy naukowcy dokonują sklonowania owcy z pojedynczej komórki sześcioletniego zwierzęcia. Dolly jest dokładną kopią swojego rodzica.

1 stycznia 1999 r.

Waluty 11 krajów (w 2001 r. powiększonych o Grecję), ale tylko w transakcjach handlowych i finansowych, zastępuje euro. Później pojawią się banknoty i monety. Euro obowiązuje w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Luksemburgu, Niderlandach, Niemczech, Portugalii i Włoszech. Dania, Szwecja i Zjednoczone Królestwo zdecydowały się na razie nie przyjmować wspólnej waluty.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999