1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

1991

Januari

27-28

Luxemburg tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

Mars

18

Den sjunde ministerkonferensen mellan gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och de centralamerikanska länderna samt samarbetsländerna Panama, Colombia, Mexiko och Venezuela å andra sidan hålls i Managua i Nicaragua. Konferensen handlar framförallt om politisk dialog och ekonomiskt samarbete (San José VII).

April

8

Europeiska rådet håller ett informellt möte i Luxemburg för att diskutera problemen i Mellanöstern efter Gulf-krisen. Det fattar beslut om brådskande humanitär hjälp till kurder och andra flyktingar.

14

Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling invigs i London.

Juni

4

Rådet (hälso- och sjukvård) antar handlingsplanen "Europa mot aids".

19

Det första rådsmötet inom ramen för Europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen (ESK) hålls i Berlin.

28-29

Europeiska rådet håller möte i Luxemburg. Det bekräftar behovet av att hålla de två regeringskonferenserna om en ekonomisk och monetär union och en politisk union parallellt, på grundval av det fördragsutkast som utarbetats av ordförandeskapet.

Juli

1

Nederländerna tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd. Sverige ansöker formellt om medlemskap i Europeiska gemenskaperna.

15-17

Det sjuttonde västliga ekonomiska toppmötet hålls i London. Deltagarna kommer överens om att hålla årliga möten med Sovjetunionen och att fastställa en stödplan för landet. De beslutar också att öppna sina marknader för produkter och tjänster från länderna i Östeuropa och arbeta för att avsluta Uruguay-rundan med gott resultat.

22

Rådet beviljar finansiellt stöd till Israel och den palestinska befolkningen i de ockuperade områdena.

25

Stoeckel-domen. EG-domstolen fastställer att bestämmelserna i den franska arbetslagstiftningen som förbjuder nattarbete för kvinnor inom industrin strider mot principen om lika behandling av kvinnor och män på arbetsmarknaden.

Augusti

22

Misslyckad statskupp i Sovjetunionen.

September

1

Den fjärde Lomékonventionen om utveckling av förbindelserna mellan gemenskapen och länderna i Afrika, Västindien och Stilla havsområdet (AVS-länderna) träder i kraft.

7

Fredskonferensen om Jugoslavien inleds i Haag.

Oktober

21

Rådet enas om att upprätta Ekonomiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

30-14/11

Fredskonferensen om Mellanöstern inleds i Madrid. Gemenskapen tilldelas en ledande roll vid de påföljande multilaterala förhandlingarna.

November

6

Kommissionen beslutar att upprätta ett europeiskt biståndskontor.

7

Rådet enas om att minska AVS-ländernas skuldbörda.

19

Francovich-domen. EG-domstolen slår fast att en medlemsstat som skadar en enskild individ genom att inte följa gemenskapslagstiftningen måste betala ersättning.

26

Gemenskapen ansluter sig till FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och blir därmed den första organisationen för ekonomisk integration som får fullt medlemskap i en specialiserad FN-organisation.

December

9-10

Europeiska rådet håller möte i Maastricht. Det antar utkastet till ett fördrag om Europeiska unionen.

16

Europaavtal undertecknas med Polen, Ungern och Tjeckoslovakien.

17

Europeiska energistadgan undertecknas.

21

Presidenterna för de sovjetiska republikerna (utom Georgien) undertecknar i Alma Ata (Kazakstan) ett avtal om att upprätta Oberoende staters samvälde.

25

Michail Gorbatjov, Sovjetunionens president, avgår.

 Se också

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?