1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

1990

Január

1.

Írsko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

9.

Pán Aldo Angioi je zvolený za predsedu Dvora audítorov.

Február

21.

Komisia zasadá tisícikrát.

Marec

7.

Rozsudok vo veci GB-Inno-BM. Európsky súdny dvor vyhlásil, že vnútroštátne právne predpisy, ktoré bránia prístupu k reklame, ktorá je podľa zákona dostupná v krajine nákupu, sú v rozpore so zásadou „slobody pohybu tovaru“.

Apríl

2.

Európske spoločenstvo a Argentína podpisujú rámcovú dohodu o obchodnej a hospodárskej spolupráci.

28.

V Dubline (Írsko) sa koná osobitné zasadnutie Európskej rady. Schválil sa na ňom spoločný prístup k zjednocovaniu Nemecka a ku vzťahom Spoločenstva s krajinami strednej a východnej Európy.

Máj

7.

Európska rada zriaďuje Európsku nadáciu pre odborné vzdelávanie a prijíma nariadenie o vytvorení Európskej environmentálnej agentúry.

9.

Štyridsiate výročie Schumanovej deklarácie.

22.

Európsky súdny dvor rozhodol, že inštitúcie môžu podať na Súdnom dvore návrh na začatie konania voči Európskemu parlamentu a že Európsky parlament môže takisto iniciovať konanie voči iným inštitúciám v prípade, že je spochybnená inštitucionálna rovnováha. Tieto zásady budú neskôr zapracované do Maastrichtskej zmluvy.

29.

V Paríži (Francúzsko) sa podpisuje Dohoda o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), určenej na poskytovanie finančnej podpory krajinám strednej a východnej Európy.

Jún

6.

Európska komisia predkladá zelenú knihu o mestskom životnom prostredí.

19.

Krajiny Beneluxu, Francúzsko a Nemecko podpisujú Schengenskú dohodu o zrušení hraničných kontrol.

20.

EHS a EZVO začínajú oficiálne rokovania o vytvorení Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

25. - 26.

V Dubline (Írsko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Potvrdzuje sa potreba otvoriť dve medzivládne konferencie, jednu o hospodárskej a menovej únii a jednu o aspektoch politickej únie, a viesť ich súbežne.

Júl

1.

Taliansko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev. Prvá fáza hospodárskej a menovej únie (HMÚ) vstupuje do platnosti. Štyrom členským štátom (Španielsko, Portugalsko, Grécko a Írsko) bol udelený výnimočný režim vzhľadom na nedostatočný pokrok pri dosahovaní finančnej integrácie.

3.

Cyprus oficiálne žiada o vstup do Európskych spoločenstiev.

16.

Malta oficiálne žiada o vstup do Európskych spoločenstiev.

Október

3.

Nemecko je zjednotené a spolkové krajiny bývalého Východného Nemecka sa stávajú súčasťou EÚ.

27. - 28.

V Ríme (Taliansko) sa koná osobitné zasadnutie Európskej rady. Dokončujú sa na ňom prípravy dvoch medzivládnych konferencií o hospodárskej a menovej únii a o aspektoch politickej únie.

November

19. - 21.

V Paríži (Francúzsko) sa koná zasadnutie. Tridsaťštyri hláv štátov a vlád Konferencie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (KBSE) podpisuje Chartu pre novú Európu.

27.

Taliansko podpisuje Schengenskú dohodu.

December

2.

V Spolkovej republike Nemecko sa konajú parlamentné voľby.

4.

Európska rada prijíma prechodné opatrenia dohodnuté v rámci zjednocovania Nemecka.

12.

V Dánsku sa konajú parlamentné voľby.

14. - 15.

V Ríme (Taliansko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Začali sa dve medzivládne konferencie o hospodárskej a menovej únii a o politickej únii.

 Klikni tiež na...

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?