1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

1978

Január

1.

Dánsko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

Február

2.

Džibutsko ukladá prístupové dokumenty k dohovoru z Lomé u generálneho tajomníka Rady.

6.

Barcelonský dohovor o ochrane Stredozemného mora pred znečisťovaním podpísaný vo februári 1976 nadobúda platnosť.

13.

Začínajú sa rokovania medzi Spoločenstvom a Juhosláviou o dohode o spolupráci s cieľom nahradiť obchodnú dohodu, ktorej platnosť končí 30. augusta.

Marec

6. - 11.

Spoločenstvo sa zúčastnilo na ministerskom zasadnutí Rady pre obchod a rozvoj UNCTAD, ktoré sa konalo s cieľom prerokovať zadlženosť rozvojových krajín.

9.

Rozsudok vo veci Simmenthal. Európsky súdny dvor posilňuje zásadu prednostného postavenia práva Spoločenstva.

22. - 24.

V Tokiu (Japonsko) sa konajú rokovania o krokoch, ktoré je potrebné prijať na prekonanie problémov spôsobených prebytkom obchodnej bilancie Japonska so Spoločenstvom.

28. - 19. 5.

Spoločenstvo sa zúčastňuje ako pozorovateľ na siedmom zasadnutí Tretej konferencie Organizácie Spojených národov o morskom práve.

Apríl

3.

Spoločenstvo a Čínska ľudová republika podpisujú obchodnú dohodu, ktorá nadobúda platnosť 1. júna.

7. - 8.

V Kodani (Dánsko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Dosiahla sa dohoda o prvých priamych voľbách do Európskeho parlamentu; hlavy štátov a vlád sa pripojili k spoločnému vyhláseniu Parlamentu, Rady a Komisie o dodržiavaní základných práv.

Máj

19.

Komisia prijíma kladné stanovisko k žiadosti Portugalska o členstvo.

Jún

6.

Rada prijíma kladné rozhodnutie o žiadosti Portugalska o členstvo v Spoločenstve a začína rokovania.

29. - 30.

Spoločenstvo začína rokovania s USA o problémoch vyplývajúcich z uplatňovania zákona o kontrole toxických látok na výrobky Spoločenstva.

Júl

1.

Nemecko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

6. - 7.

V Brémach (Nemecko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Dosiahla sa na ňom dohoda o spoločnej stratégii na dosiahnutie vyššej miery hospodárskeho rastu s cieľom znížiť nezamestnanosť a naplánovať vytvorenie Európskeho menového systému (EMS).

13.

Prijíma sa spoločné vyhlásenie o stave Tokijského kola.

16. - 17.

Spoločenstvo sa druhýkrát plne zúčastňuje na samite hospodársky vyspelých západných krajín, ktorý sa koná v Bonne (Nemecko).

24.

V Bruseli sa na ministerskom zasadnutí oficiálne začínajú rokovania na dosiahnutie nového dohovoru medzi africkými, karibskými a tichomorskými štátmi (štátmi AKT) – EHS s cieľom nahradiť dohovor z Lomé, ktorého platnosť končí 1. marca 1980.

25.

Rada prijíma rozhodnutie, v ktorom sa stanovuje obdobie 7. - 10. júna 1979 ako dátum konania prvých priamych volieb do Európskeho parlamentu.

September

26.

Rada prijíma viaceré dohody o spolupráci s Alžírskom, Marokom, Tuniskom, Egyptom, Sýriou, Jordánskom a Libanonom a doplňujúce finančné protokoly s Izraelom, Portugalskom a Maltou.

27.

Šalamúnove ostrovy ukladajú prístupové dokumenty k dohovoru z Lomé.

Október

9.

Zástupcovia vlád členských štátov na stretnutí na pôde Rady podpísali dohovor o pristúpení Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva k Dohovoru o právomoci a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.

24.

V Ottawe (Kanada) sa podpisuje nový dohovor o viacstrannej spolupráci v severozápadnom Atlantiku.

November

1.

Nadobúdajú platnosť dohody o spolupráci s krajinami Maghrebu (Alžírsko, Maroko, Tunisko) a s krajinami Mašreku (Egypt, Sýria, Jordánsko, Libanon) a doplňujúce finančné protokoly s Izraelom, Portugalskom a Maltou.

9.

Na 4. tripartitnej konferencii v Bruseli (Belgicko) sa skúma stimulácia hospodárskeho rastu prostredníctvom zosilnených opatrení štrukturálnej readaptácie, určitých opatrení zameraných na deľbu práce a vyššej úlohy odvetvia služieb v budúcnosti.

29.

Komisia vydáva kladné stanovisko k žiadosti Španielska o členstvo. Rokovania sa začnú 5. februára 1979.

December

4. - 5.

V Bruseli (Belgicko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Ustanovil sa na ňom Európsky menový systém založený na európskej menovej jednotke (ECU) a rozhodlo sa o zriadení výboru na skúmanie zmien inštitucionálnych mechanizmov a postupov v súvislosti s rozširovaním.

19.

Zástupcovia vlád členských štátov znovu vymenúvajú pána Jenkinsa za predsedu Komisie na obdobie od 6. januára 1979 do 5. januára 1981.

 Klikni tiež na...

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?