1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1965

Marts

2

Victor Leemans blev valgt til formand for Europa-Parlamentet.

April

5-30

Styrelsesrådet for FN-konferencen om Handel og Udvikling (UNCTAD), konferencens faste organ, afholdt sit første møde i New York. Det vedtog sit arbejdsprogram, oprettede sine underorganer og fastlagde deres arbejdsopgaver.

8

Traktaten om oprettelse af fælles udøvende organer for de tre Fællesskaber (EKSF, EØF, Euratom) blev undertegnet i Bruxelles og trådte i kraft den 1. juli 1967.

Juni

26

Frankrig ratificerede traktaten om oprettelse af et fælles råd og en fælles kommission for De Europæiske Fællesskaber.

30

Tyskland ratificerede traktaten om oprettelse af et fælles råd og en fælles kommission for De Europæiske Fællesskaber.

Juli

1

Frankrig afbrød forhandlingerne om finansieringen af den fælles landbrugspolitik. Den franske regering hjemkaldte sin faste repræsentant. Den franske delegation ville foreløbigt ikke deltage i møder med Rådet og De Faste Repræsentanters Komité.

22

Kommissionen forelagde Rådet et memorandum om finansieringen af den fælles landbrugspolitik og Fællesskabets egne indtægter.

26-27

Rådet godkendte Kommissionens memorandum om finansieringen af den fælles landbrugspolitik som et fornuftigt diskussionsgrundlag.

September

20

Kommissionen rettede en henstilling til medlemsstaterne om at undgå at skabe nye hindringer for handelen inden for Fællesskabet, når de vedtog nye tekniske love og bestemmelser.

December

1

Dekker-dommen. EF-Domstolen fastslog i forbindelse med vandrende arbejdstageres sociale sikring, at tilskud, der ydes ud over de pensioner, som skal dække en del af pensionsmodtagerens bidrag til sygesikringen, ikke falder ind under begrebet "naturalydelser".

 Se også

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?