You are here:

Spojené kráľovstvo

Spojené kráľovstvo

Spojené kráľovstvo sa delí na Anglicko, Wales, Škótsko (ktoré spolu tvoria Veľkú Britániu) a Severné Írsko. Spojené kráľovstvo má veľmi rozmanitý terén s útesmi, ktoré lemujú niektoré pobrežia, výšinami, nížinami a stovkami ostrovov pozdĺž západných a severných brehov Škótska.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Spojeného kráľovstva v roku 2014 boli verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna činnosť (18,3 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (18,4 %) a priemysel (13,5 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Spojeného kráľovstva sú USA, Nemecko a Holandsko, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Nemecko, Čína a USA.

Hlavné mesto: Londýn

Rozloha: 248 528 km²

Obyvateľstvo: 64 875 165 (2015)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 12,8 % (2015)

Hrubý domáci produkt (HDP): 2,569 bilióna EUR (2015)

Úradné jazyky EÚ: angličtina

Politický systém:  parlamentná konštitučná monarchia

Členstvo v EÚ od: 1. januára 1973

Počet poslancov v Európskom parlamente: 73

Mena: britská libra (GBP)

Štát schengenského priestoru? Nie, Spojené kráľovstvo nie je štátom schengenského priestoru.

Predsedníctvo Rady: Spojené kráľovstvo v období rokov 1977 až 2005 predsedalo Rade EÚ spolu 5-krát. Jeho nasledujúce predsedníctvo bude v roku 2017.

Spojené kráľovstvo v EÚ

Európsky parlament

Spojené kráľovstvo má v Európskom parlamente 73 poslancov. Poslanci EP za Spojené kráľovstvo.

Kancelária Európskeho parlamentu v Spojenom kráľovstve English

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia vlády Spojeného kráľovstva v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Spojeného kráľovstva:

január až jún 1977 | júl až december 1981 | júl až december 1992 | január až jún 1998 | júl až december 2005 | júl až december 2017

Viac o súčasnom predsedníctve Rady EÚ.

Európska komisia

Jonathan Hill  English  člen Európskej komisie nominovaný za Spojené kráľovstvo, odstúpil zo svojej funkcie v súvislosti s výsledkom referenda v Spojenom kráľovstve. Komisár Hill bol zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Spojenom kráľovstve

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Spojené kráľovstvo má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 25 zástupcov English . S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Výbor regiónov

Spojené kráľovstvo má vo Výbore regiónov 24 zástupcov English . Výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Spojené kráľovstvo komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Spojeného kráľovstva pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Spojeného kráľovstva s EÚ v roku 2014:

  • Celkové výdavky EÚ v Spojenom kráľovstve: 6,985 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % hrubého národného dôchodku (HND) Spojeného kráľovstva: 0,32 %
  • Celkový príspevok Spojeného kráľovstva do rozpočtu EÚ: 11,342 miliardy EUR
  • Príspevok Spojeného kráľovstva do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,52 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Spojenom kráľovstve

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Spojeného kráľovstva pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Spojené kráľovstvo využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Spojenom kráľovstve