You are here:

An Ríocht Aontaithe

An Ríocht Aontaithe

Is éard atá sa Ríocht Aontaithe Sasana, an Bhreatain Bheag, Albain (le chéile, sin an Bhreatain Mhór) agus Tuaisceart Éireann. Tá tírdhreacha an-éagsúil sa tír – aillte ar chuid den chósta, ardchríocha agus ísealchríocha agus a lán oileán siar ó chósta na hAlban.

Seo na hearnálacha is mó a bhí i ngeilleagar na Ríochta Aontaithe in 2014 – an córas riaracháin phoiblí, seirbhísí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (18.3 %); an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (18.4 %) agus an tionsclaíocht (13.5 %).

Is iad na Stáit Aontaithe, an Ghearmáin agus an Ísiltír na tíortha is mó a n-easpórtálann an Ríocht Aontaithe earraí chucu agus an Ghearmáin, an tSín agus na Stáit Aontaithe is mó a n-iompórtálann sí earraí uathu.

Príomhchathair: Londain

Achar na tíre: 248 528 km²

Daonra: 64 875 165 (2015)

Daonra mar % de dhaonra iomlán an AE: 12.8 % (2015)

Olltáirgeacht intíre: EUR 2.569 trilliún (2015)

Teangacha oifigiúla de chuid an AE: an Béarla

Córas polaitíochta: monarcacht bhunreachtúil pharlaiminteach

Ina Ballstát ón: 1 Eanáir 1973

Líon a Feisirí i bParlaimint na hEorpa: 73

Airgeadra: punt steirling (GBP)

Limistéar Schengen: Níl an Ríocht Aontaithe ina ball de Limistéar Schengen.

Uachtaránacht na Comhairle: Bhí Uachtaránacht Chomhairle an AE faoi chúram na Ríochta Aontaithe 5 huaire idir 1977 agus 2005. Beidh sí faoina cúram arís in 2017.

An Ríocht Aontaithe san AE

Parlaimint na hEorpa

Tá 73 Feisire ag an Ríocht Aontaithe i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa Ríocht Aontaithe English

Comhairle an AE

Is é a dhéantar i gComhairle an AE go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an AE a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Ríochta Aontaithe i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an AE

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an AE. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an AE.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na Ríochta Aontaithe lena linn:

Ean-Meith 1977 | Iúil-Nollaig 1981 | Iúil-Nollaig 1992 | Ean-Meith 1998 | Iúil-Nollaig 2005 | Iúil-Nollaig 2017

Tuilleadh eolais faoin uachtaránacht atá ar Chomhairle an AE faoi láthair Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

An Coimisiún Eorpach

Is é Jonathan Hill English an té a cheap an Ríocht Aontaithe ina Choimisinéir ar an gCoimisiún Eorpach. Cobhsaíocht Airgeadais, Seirbhísí Airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil na cúraimí atá air.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa Ríocht Aontaithe

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

25 ionadaí English ag an Ríocht Aontaithe ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin – ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste na Réigiún

24 ionadaí English ag an Ríocht Aontaithe ar Choiste na Réigiún, sin tionól d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla ar leibhéal an AE. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san AE i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an AE

Bíonn an Ríocht Aontaithe i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an AE tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Ríochta Aontaithe chuig an AE" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san AE.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Ríocht Aontaithe don AE agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an AE roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an AE an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine.

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na Ríochta Aontaithe leis an AE in 2014:

  • Caiteachas iomlán an AE sa Ríocht Aontaithe: EUR 6.985 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na Ríochta Aontaithe: 0.32 %
  • Ranníocaíocht iomlán na Ríochta Aontaithe isteach i mbuiséad an AE: EUR 11.342 billiún
  • Ranníocaíocht na Ríochta Aontaithe le buiséad an Aontais, agus í tugtha mar chéatadán dá hollioncam náisiúnta: 0.52 %

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an AE:

Tionscadail sa Ríocht Aontaithe a fuair maoiniú ón AE

An t-airgead a d'íoc an Ríocht Aontaithe isteach i mbuiséad an AE, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an AE – m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón AE chun tairbhe don Ríocht Aontaithe.

Eolas praiticiúil