You are here:

Σουηδία

Σουηδία

Η Σουηδία είναι η πολυπληθέστερη από τις σκανδιναβικές χώρες και η τρίτη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα δυτικά, η Σουηδία χωρίζεται από τη Νορβηγία με βουνά και στα νότια συνδέεται με τη Δανία με μια οδική και σιδηροδρομική γέφυρα.

Οι σημαντικότεροι τομείς της σουηδικής οικονομίας το 2014 ήταν η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (24,5 %), η βιομηχανία (19,7 %), καθώς και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές και οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (17,4 %).

Η Σουηδία πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς τη Νορβηγία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από τη Γερμανία, τη Νορβηγία και τις Κάτω Χώρες.

Πρωτεύουσα: Στοκχόλμη

Έκταση: 438 574 km2

Πληθυσμός: 9 747 355 (2015)

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 1,9 % (2015)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 444,235 δισεκατομμύρια EUR (2015)

Επίσημη(-ες) γλώσσα(-ες) της ΕΕ: σουηδικά

Πολίτευμα: κοινοβουλευτική συνταγματική μοναρχία

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 1 Ιανουαρίου 1995

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 20

Νόμισμα: σουηδική κορόνα (SEK)

Μέλος του Χώρου Σένγκεν; Ναι, μέλος του Χώρου Σένγκεν από τις 25 Μαρτίου 2001.

Προεδρία του Συμβουλίου: Η Σουηδία άσκησε την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ  2 φορές, το 2001 και το 2009.

Η Σουηδία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Σουηδία έχει 20 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

To Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Σουηδία svenska      

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της σουηδικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Σουηδία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος-Ιούνιος 2001 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2009

Περισσότερα για την τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η ορισθείσα από τη Σουηδία επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η Σεσίλια Μάλμστρομ English , στην οποία ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο του Εμπορίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σουηδία

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Σουηδία έχει 14 εκπροσώπους English στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Επιτροπή των Περιφερειών

Η Σουηδία έχει 12 εκπροσώπους English στην Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών εκπροσώπων της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Σουηδία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Σουηδίας στην ΕΕ», η σουηδική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει η Σουηδία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά.

Οικονομικές σχέσεις της Σουηδίας με την ΕΕ το 2014:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στη Σουηδία: 1,691 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του σουηδικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 0,38 %
  • Συνολική συνεισφορά της Σουηδίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 3,828 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνεισφορά της Σουηδίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,86 %

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Σουηδία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Σουηδία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η Σουηδία από την ΕΕ.

Πρακτικές πληροφορίες