You are here:

Slovinsko

Slovinsko

Slovinsko sa nachádza na juhu strednej Európy. Na západe hraničí s Talianskom, na severe s Rakúskom, na juhu a juhovýchode s Chorvátskom a na severovýchode s Maďarskom. Na severe krajiny dominujú Alpy, zatiaľ čo na juhozápade sa rozprestiera krasová planina s vápencovými jaskyňami a roklinami. Medzi Talianskom a Chorvátskom sa nachádza slovinské pobrežie Jadranského mora v dĺžke 43 km.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Slovinska v roku 2012 boli priemysel (25,2 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (20,4 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna činnosť (17,8 %).

Hlavnými vývoznými aj dovoznými partnermi Slovinska sú Nemecko, Taliansko a Rakúsko.

Hlavné mesto: Ľubľana

Zemepisná rozloha: 20 273 km2

Obyvateľstvo: 2 061 085 (2014)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 0,4 % (2014)

HDP: 35,274 mld. EUR (2013)

Úradné jazyky EÚ: slovinčina

Politický systém: parlamentná republika

Členstvo v EÚ od: 1. mája 2004

Počet poslancov v Európskom parlamente: 8

Mena: euro, členstvo v eurozóne English od 1. januára 2007

Štát schengenského priestoru? Áno, štát schengenského priestoru od 21. decembra 2007.

Predsedníctvo Rady:  Slovinsko sa ujalo rotujúceho predsedníctva Rady EÚ raz, a to v roku 2008.

Slovinsko v EÚ

Európsky parlament

Slovinsko má v Európskom parlamente 8 poslancov. Poslanci EP za Slovinsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Slovinsku slovenščina

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia slovinskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Slovinska:

január až jún 2008

Viac o súčasnom predsedníctve Rady EÚ DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda.

Európska komisia

Komisárkou nominovanou za Slovinsko do Európskej komisie je Violeta Bulc English, ktorá je zodpovedná za dopravu.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Slovinsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Slovinsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 7 zástupcov English. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Výbor regiónov

Slovinsko má vo Výbore regiónov 7 zástupcov English. Výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Slovinsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Slovinska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Slovinska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Slovinska s EÚ v roku 2014:

  • Celkové výdavky EÚ v Slovinsku – 0,814 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako percento HND Slovinska – 2,32 %
  • Celkový príspevok Slovinska do rozpočtu EÚ – 0,368 mld. EUR
  • Príspevok Slovinska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND – 1,05 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Slovinsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Slovinska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Slovinsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Slovinsku