You are here:

Słowacja

Słowacja

Słowacja leży w Europie Środkowej i Wschodniej, na zachodzie graniczy z Czechami i Austrią, na północy z Polską, na wschodzie z Ukrainą oraz z Węgrami na południu. Jej północne tereny zajmuje pasmo Karpat, których częścią są Tatry Wysokie, tworzące naturalną granicę między Słowacją a Polską. Południowa część kraju to Nizina Naddunajska.

Do najważniejszych sektorów słowackiej gospodarki w 2014 r. należały: przemysł (24,7 %) handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (22,4 %), administracja publiczna, obrona, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna (14,5 %).

Główne rynki eksportowe dla słowackiej gospodarki to Niemcy, Czechy i Polska, a importowe – Niemcy, Czechy i Austria.

Stolica: Bratysława

Powierzchnia: 49 035 km2

Liczba mieszkańców: 5 421 349 (2015 r.)

Udział w liczbie ludności UE: 1,1 % (2015 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 78,071 miliardów EUR (2015 r.)

Język urzędowy: słowacki

Ustrój polityczny: republika parlamentarna

W UE od: 1 maja 2004 r.

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 13

Waluta: Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 2009 r.

Czy należy do strefy Schengen? Tak. Słowacja jest członkiem strefy Schengen od 21 grudnia 2007 r.

Przewodnictwo w Radzie: Słowacja będzie po raz pierwszy sprawować rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE w 2016 r.

Słowacja w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 13 posłów ze Słowacji. Więcej informacji o słowackich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego na Słowacji  slovenčina  

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele słowackiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty słowackiej prezydencji:

lipiec–grudzień 2016 r.

Więcej informacji o aktualnym przewodnictwie w Radzie UE Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Komisja Europejska

Słowackim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Maroš Šefčovič English , który pełni funkcję wiceprzewodniczącego i odpowiada za unię energetyczną.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji na Słowacji

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Słowacja ma 10 przedstawicieli English w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Komitet Regionów

Słowacja ma 9 przedstawicieli English w Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Słowacja utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Słowacji przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Słowacja wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Słowacja a budżet UE w 2014 r.:

  • Łączne wydatki UE na Słowacji: 1,669 miliardów EUR
  • Łączne wydatki UE jako % słowackiego dochodu narodowego brutto (DNB): 2,26 %
  • Łączny wkład Słowacji do budżetu UE – 0,625 miliardów EUR
  • Wkład Słowacji do budżetu UE jako % słowackiego DNB – 0,85 %

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE na Słowacji

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Słowację wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Słowacja się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Informacje praktyczne