You are here:

Rumunsko

Rumunsko

Rumunsko je štát v juhovýchodnej Európe. Dominantou severnej a strednej časti krajiny sú Karpaty, zatiaľ čo hlavnou črtou južnej časti je rozsiahle údolie Dunaja, ktorý pri ústí do Čierneho mora vytvára deltu.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Rumunska v roku 2014 boli priemysel (27,3 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (17,9 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna činnosť (10,3 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Rumunska sú Nemecko, Taliansko a Francúzsko, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Nemecko, Taliansko a Maďarsko.

Hlavné mesto: Bukurešť

Zemepisná rozloha: 238 391 km2

Obyvateľstvo: 19 870 647 (2015)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 3,9 % (2015)

Hrubý domáci produkt (HDP): 160,353 miliardy EUR (2015)

Úradné jazyky EÚ: rumunčina

Politický systém: poloprezidentská republika

Členstvo v EÚ od: 1. januára 2007

Počet poslancov v Európskom parlamente: 32

Mena: rumunský lei (RON)

Štát schengenského priestoru? Nie, Rumunsko nie je štátom schengenského priestoru.

Predsedníctvo Rady: Rumunsko sa po prvýkrát ujme rotujúceho predsedníctva Rady EÚ v roku 2019.

Rumunsko v EÚ

Európsky parlament

Rumunsko má v Európskom parlamente 32 poslancov. Poslanci EP za Rumunsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Rumunsku română

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia rumunskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Rumunska:

júl až december 2019

Viac o súčasnom predsedníctve Rady EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Európska komisia

Komisárkou nominovanou za Rumunsko do Európskej komisie je Corina Creţu English , ktorá je zodpovedná za regionálnu politiku.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Rumunsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Rumunsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 17 zástupcov English . S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Výbor regiónov

Rumunsko má vo Výbore regiónov 15 zástupcov English . Výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Rumunsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Rumunska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Rumunska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Rumunska s EÚ v roku 2014:

  • Celkové výdavky EÚ v Rumunsku – 5,944 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % rumunského hrubého národného dôchodku (HND) – 4,06 %
  • Celkový príspevok Rumunska do rozpočtu EÚ – 1,353 miliardy EUR
  • Príspevok Rumunska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND – 0,92 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Rumunsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Rumunska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Rumunsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Rumunsku