You are here:

Portugalsko

Portugalsko

Portugalsko najdeme v západní části Pyrenejského poloostrova. Ze zemí kontinentální Evropy se nachází nejzápadněji. Na severu a východě sousedí se Španělskem. Na západě a jihu Portugalska se táhne dlouhé atlantské pobřeží. Kromě pevninské části zahrnuje Portugalsko také souostroví Azory a Madeira, které jsou autonomními regiony.

Nejdůležitějšími odvětvími portugalského hospodářství byly v roce 2014 velkoobchod a maloobchod, doprava, pohostinství (25,1 %), veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (20,5 %) a průmysl (17,0 %).

Hlavními vývozními partnery Portugalska jsou Španělsko, Francie a Německo. Portugalsko dováží nejvíce ze Španělska, Německa a Francie.

Hlavní město: Lisabon

Rozloha: 92 226 km2

Počet obyvatel: 10 374 822 (2015)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 2 % (2015)

Hrubý domácí produkt (HDP): 173,044 miliardy EUR (2014)

Úřední jazyk EU: portugalština

Politický systém: parlamentní republika

Vstup do EU: 1. ledna 1986

Počet křesel v Evropském parlamentu: 21

Měna: Euro. Členem eurozóny od 1. ledna 1999

Je součástí schengenského prostoru? Ano, součástí schengenského prostoru je od 26. března 1995.

Předsednictví v Radě:  Rotujícího předsednictví v Radě EU  se Portugalsko ujalo třikrát, poprvé v roce 1992, naposledy v roce 2007.

Portugalsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 21 portugalských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Portugalsku  português

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci portugalského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři této země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období portugalského předsednictví:

leden–červen 1992 | leden–červen 2000 | červen–prosinec 2007

Další informace o aktuálním předsednictví Rady EU Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Portugalsko nominovalo Carlose Moedase English , který je odpovědný za výzkum, vědu a inovace.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Portugalsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Portugalsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 13 zástupců English . Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Výbor regionů

Portugalsko má 12 zástupců English také ve Výborů regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Portugalsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby portugalské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Portugalsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Portugalska a naopak (2014):

  • Výdaje EU v Portugalsku celkem: 4,943 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl portugalského hrubého národního důchodu (HND): 2,89 %
  • Portugalský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 1,637 miliardy EUR
  • Portugalský příspěvek do rozpočtu EU jako % portugalského HND: 0,96 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Portugalsku

Příspěvek Portugalska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných v Portugalsku a financovaných z prostředků EU Deutsch English español polski português suomi svenska .

Praktické informace