You are here:

Holandsko

Holandsko

Holandsko je nížinatá krajina s približne štvrtinou svojho územia na úrovni hladiny mora alebo pod ňou. Mnohé oblasti sú chránené proti záplavám hrádzami a vlnolamami a veľká časť územia sa získala odvodnením. Holandsko má dlhé pobrežie Severného mora. Na juhu hraničí s Belgickom a na východe s Nemeckom.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Holandska boli v roku 2012 verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna činnosť (22,7 %), priemysel (19,4 %) a veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (18,6 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Holandska sú Nemecko, Belgicko a Francúzsko, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Nemecko, Čína a Belgicko.

Hlavné mesto: Amsterdam

Zemepisná rozloha: 41 540,4 km²

Obyvateľstvo: 16 730 348 (2012)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 3,3 % (2012)

HDP: 599,338 mld. EUR (2012)

Úradné jazyky EÚ: holandčina

Politický systém:  parlamentná konštitučná monarchia

Členstvo v EÚ od: 1. januára 1958

Počet poslancov v Európskom parlamente: 26

Mena: euro, členstvo v eurozóne English od 1. januára 1999

Štát schengenského priestoru? Áno, štát schengenského priestoru od 26. marec 1995.

Predsedníctvo Rady: Holandsko v období rokov 1960 až 2004 predsedalo Rade EÚ spolu 11-krát. Jeho nasledujúce predsedníctvo bude v roku 2016.

Holandsko v EÚ

Európsky parlament

Holandsko má v Európskom parlamente 26 poslancov. Poslanci EP za Holandsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Holandsku  Nederlands

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia holandskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Holandska:

júl až december 1960 | júl až december 1963 | júl až december 1966 | júl až december 1969 | júl až december 1972 | júl až december 1976 | január až jún 1981 | január až jún 1986 | júl až december 1991 | január až jún 1997 | júl až december 2004 | január až jún 2016

Viac o súčasnom predsedníctve Rady EÚ DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda.

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Holandsko do Európskej komisie je Frans Timmerman English, ktorý je prvým podpredsedom a zodpovedá za lepšiu reguláciu, medziinštitucionálne vzťahy, právny štát a Chartu základných práv Európskej únie.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Holandsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Holandsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 12 zástupcov English. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Výbor regiónov

Holandsko má vo Výbore regiónov 12 zástupcov English. Výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Holandsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Holandska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Holandska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Holandska s EÚ v roku 2012:

  • Celkové výdavky EÚ v Holandsku: 2,124 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako percento HND Holandska: 0,35 %
  • Celkový príspevok Holandska do rozpočtu EÚ: 4,173 mld. EUR
  • Príspevok Holandska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,69 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Holandsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Holandska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Holandsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Holandsku