You are here:

Malta

Malta

Malta pozostáva zo súostrovia 5 ostrovov v strednej časti Stredozemného mora, ktoré sa nachádzajú južne od talianskeho ostrova Sicília, východne od Tuniska a severne od Líbye. Malta patrí medzi vôbec najmenšie a najhustejšie osídlené krajiny na svete.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Malty v roku 2014 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (22,3 %), verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna činnosť (19,4 %) a priemysel (12,3 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Malty sú Nemecko, Hongkong a Francúzsko, zatiaľ čo jej hlavnými dovoznými partnermi sú Taliansko, USA a Spojené kráľovstvo.

Hlavné mesto: Valletta

Zemepisná rozloha: 315 km2

Obyvateľstvo: 429 344 (2015)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 0,1 % (2015)

Hrubý domáci produkt (HDP): 8,796 miliardy EUR (2015)

Úradné jazyky EÚ: maltčina, angličtina

Politický systém: parlamentná republika

Členstvo v EÚ od: 1. mája 2004

Počet poslancov v Európskom parlamente: 6

Mena: Euro. Členom eurozóny od 1. januára 2008

Štát schengenského priestoru? Áno, štát schengenského priestoru od 21 decembra 2007.

Predsedníctvo Rady: Malta sa po prvýkrát ujme rotujúceho predsedníctva Rady EÚ v roku 2017.

Malta v EÚ

Európsky parlament

Malta má v Európskom parlamente 6 poslancov. Poslanci EP za Maltu.

Kancelária Európskeho parlamentu na Malte English

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia maltskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Malty:

január až jún 2017

Viac o súčasnom predsedníctve Rady EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Maltu do Európskej komisie je Karmenu Vella English , ktorý je zodpovedný za životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie na Malte  English Malti

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Malta má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 6 zástupcov English . S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Výbor regiónov

Malta má vo Výbore regiónov 5 zástupcov English . Výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Malta komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Malty pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Malty, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Malty s EÚ v roku 2014:

  • Celkové výdavky EÚ na Malte: 0,255 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % maltského hrubého národného dôchodku (HND): 3,34 %
  • Celkový príspevok Malty do rozpočtu EÚ: 0,066 miliardy EUR
  • Príspevok Malty do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,86 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ na Malte

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Malty pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Malta využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Malte