You are here:

Latvija

Latvija

Latvijska obala na Baltičkom moru dugačka je 531 km, a zemlja graniči s Estonijom, Litvom, Rusijom i Bjelarusom. Više od 40 % površine ove zemlje niske nadmorske visine pokriveno je šumom. Latvija ima više od 3 000 jezera i 12 000 rijeka. 

Najvažniji sektori latvijskog gospodarstva u 2012. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (30,0 %) industrija (19,5 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje, zdravstvene djelatnosti i socijalna skrb (14,0 %).

Najvažniji su izvozni partneri Latvije Rusija, Litva i Estonija, a najvažniji uvozni partneri Litva, Njemačka i Rusija.

Glavni grad: Riga

Površina: 64 562 km2

Broj stanovnika: 2 044 813 (2012.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 0,4 % (2012.)

BDP: 22,257 milijardi EUR (2012.)

Službeni jezici EU-a: latvijski

Politički sustav: parlamentarna republika

Datum pristupanja EU-u: 1. svibnja 2004.

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 8

Valutačlanica europodručja English od 1. siječnja 2014.

Pripada li schengenskom prostoru? Da, pripada schengenskom prostoru od 21. prosinca 2007.

Predsjedanje Vijećem: Latvija u 2015. prvi put preuzima rotirajuće predsjedanje Vijećem EU-a.

Latvija u Europskoj uniji

Europski parlament

Latvija ima 8 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Latviji latviešu valoda

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici latvijske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi latvijskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2015.

Saznajte više o trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda.

Europska komisija

Valdis Dombrovskis English povjerenik je i potpredsjednik Europske komisije kojeg je nominirala Latvija, a zadužen je za euro i socijalni dijalog.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Latviji

Europski gospodarski i socijalni odbor

Latvija ima sedam predstavnika English u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Odbor regija

Latvija ima sedam predstavnika English u Odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Latvija komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća latvijskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Latvija pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Latvije i EU-a u 2012.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Latviji: 1,179 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Latviji izražena kao postotak latvijskog BND-a: 5,30 %
  • ukupni doprinos Latvije proračunu EU-a: 204,7 milijuna EUR
  • doprinos Latvije proračunu EU-a kao postotak njezina BND-a: 0,92 %

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

  • Proračun EU-a u Latviji Englishlatviešu valoda
  • Novac i EU
  • Prihodi i rashodi EU-a DeutschEnglishfrançais

Projekti koje u Latviji financira EU

Novcem koji Latvija uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Latviju DeutschEnglishespañolpolskiportuguêssuomisvenska.

Praktične informacije