You are here:

Írsko

Írsko

Írsko zaberá päť šestín povrchu rovnomenného ostrova. Zostávajúca šestina na severovýchode, Severné Írsko, je súčasťou Spojeného kráľovstva. 

Írsko sa pýši dlhým pobrežím. Na severe ho obmýva Atlantický oceán a na juhu Keltské more. Smerom na východ delí Írsko od Veľkej Británie Írske more.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Írska v roku 2014 boli priemysel (22,4 %), verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna činnosť (17,5 %) a veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (15,5 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Írska sú USA, Spojené kráľovstvo a Belgicko, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Spojené kráľovstvo, USA a Nemecko.

Hlavné mesto: Dublin

Zemepisná rozloha: 69 797 km2

Obyvateľstvo: 4 628 949 (2015)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 0,9 % (2015)

Hrubý domáci produkt (HDP): 214,623 miliardy EUR (2015)

Úradné jazyky EÚ: írčina, angličtina

Politický systém: parlamentná republika

Členstvo v EÚ od: 1. januára 1973

Počet poslancov v Európskom parlamente: 11

Mena: Euro. Členom eurozóny od 1. januára 1999

Štát schengenského priestoru? Nie, Írsko nie je štátom schengenského priestoru

Predsedníctvo Rady: Írsko v období rokov 1975 až 2013 predsedalo Rade EÚ spolu 7-krát. 

Írsko v EÚ

Európsky parlament

Írsko má v Európskom parlamente 11 poslancov. Poslanci EP za Írsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Írsku English

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia írskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Írska:

január až jún 1975 | júl až december 1979 | júl až december 1984 | január až jún 1990 | júl až december 1996 | január až jún 2004 | január až jún 2013

Viac o súčasnom predsedníctve Rady EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Írsko do Európskej komisie je Phil Hogan English , ktorý je zodpovedný za poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Írsku 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Írsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 9 zástupcov English . S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Výbor regiónov

Írsko má vo Výbore regiónov 9 zástupcov English . Výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Írsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Írska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Írska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Írska s EÚ v roku 2014: 

  • Celkové výdavky EÚ v Írsku: 1,563 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % írskeho hrubého národného dôchodku (HND): 0,98 %
  • Celkový príspevok Írska do rozpočtu EÚ: 1,425 miliardy EUR
  • Príspevok Írska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,89 % 

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Írsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Írska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Írsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Írsku