You are here:

Maďarsko

Maďarsko

Maďarsko je vnútrozemský štát, ktorý susedí až so siedmimi krajinami: Slovenskom, Ukrajinou, Rumunskom, Srbskom, Chorvátskom, Slovinskom a Rakúskom. Maďarsko je prevažne rovinaté s nízkymi pohoriami na severe. 

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Maďarska v roku 2014 boli priemysel (26,4 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (18,5 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna činnosť (17,5 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Maďarska sú Nemecko, Rakúsko a Rumunsko, zatiaľ čo hlavnými dovoznými partnermi sú Nemecko, Rakúsko a Rusko.

Hlavné mesto: Budapešť

Zemepisná rozloha: 93 011 km2

Obyvateľstvo: 9 855 571 (2015)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 1,9 % (2015)

Hrubý domáci produkt (HDP): 108,748 miliardy EUR (2015)

Úradné jazyky EÚ: maďarčina

Politický systém: parlamentná republika

Členstvo v EÚ od: 1. mája 2004

Počet poslancov v Európskom parlamente: 21

Mena: maďarský forint (HUF)

Štát schengenského priestoru? Áno, štát schengenského priestoru od 21. decembra 2007.

Predsedníctvo Rady: Maďarsko sa ujalo rotujúceho predsedníctva Rady EÚ raz, a to v roku 2011.

Maďarsko v EÚ

Európsky parlament

Maďarsko má v Európskom parlamente 21 poslancov. Poslanci EP za Maďarsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Maďarsku magyar

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia maďarskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Maďarska:

január až jún 2011

Viac o súčasnom predsedníctve Rady EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Maďarsko do Európskej komisie je Tibor Navracsics English , ktorý je zodpovedný za oblasť vzdelávania, kultúry, mládeže a športu.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Maďarsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Maďarsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 12 zástupcov English . S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Výbor regiónov

Maďarsko má vo Výbore regiónov 12 zástupcov English . Výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Maďarsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Maďarska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Maďarska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Maďarska s EÚ v roku 2014: 

  • Celkové výdavky EÚ v Maďarsku – 6,620 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % maďarského hrubého národného dôchodku (HND) – 6,57 %
  • Celkový príspevok Maďarska do rozpočtu EÚ – 0,890 miliardy EUR
  • Príspevok Maďarsko do rozpočtu EÚ ako % jeho HND – 0,88 % 

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Maďarsku 

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Maďarska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Maďarsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Maďarsku