You are here:

An Ungáir

An Ungáir

Tír thalamhiata i lár na hEorpa í an Ungáir. Tá teorainn aici le seacht dtír ar leith: an tSlóvaic, an Úcráin, an Rómáin, an tSeirbia, an Chróit, an tSlóivéin agus an Ostair. Talamh réidh atá sa tír den chuid is mó, agus sléibhte ísle sa tuaisceart. 

Seo na hearnálacha is mó a bhí i ngeilleagar na hUngáire in 2014 – an tionsclaíocht (26.4 %); an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (18.5 %) agus an córas riaracháin phoiblí, seirbhísí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (17.5 %).

Is iad an Ghearmáin, an Ostair agus an Rómáin na tíortha is mó a n-easpórtálann an Ungáir earraí chucu agus an Ghearmáin, an Ostair agus an Rúis is mó a n-iompórtálann sí earraí uathu.

Príomhchathair: Búdaipeist

Achar na tíre: 93 011 km2

Daonra: 9 855 571 (2015)

Daonra mar % de dhaonra iomlán an AE: 1.9 % (2015)

Olltáirgeacht intíre: EUR 103.217 billiún (2014)

Teangacha oifigiúla de chuid an AE: an Ungáiris

Córas polaitíochta: poblacht pharlaiminteach

Ina Ballstát den AE ón: 1 Bealtaine 2004

Líon a Feisirí i bParlaimint na hEorpa: 21

Airgeadra: Forint na hUngáire (HUF)

Limistéar Schengen: Tá an Ungáir ina ball de Limistéar Schengen ón 21 Nollaig 2007

Uachtaránacht na Comhairle: Bhí Uachtaránacht Chomhairle an AE faoi chúram na hUngáire an t-aon uair amháin riamh in 2011.

An Ungáir san AE

Parlaimint na hEorpa

Tá 21 Feisire ag an Ungáir i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa san Ungáir magyar

Comhairle an AE

Is é a dhéantar i gComhairle an AE go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an AE a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na hUngáire i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an AE

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an AE. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an AE.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na hUngáire lena linn:

Ean-Meith 2011

Tuilleadh eolais faoin uachtaránacht atá ar Chomhairle an AE faoi láthair Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

An Coimisiún Eorpach

Is é Tibor Navracsics English an té a cheap an Ungáir ina Choimisinéir ar an gCoimisiún Eorpach. Oideachas, Cultúr, an Óige agus Spórt na cúraimí atá air.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin san Ungáir

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

12 ionadaí English ag an Ungáir ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin – ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste na Réigiún

12 ionadaí English ag an Ungáir ar Choiste na Réigiún, sin tionól d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla ar leibhéal an AE. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san AE i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an AE

Bíonn an Ungáir i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an AE tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na hUngáire chuig an AE" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san AE.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Ungáir don AE agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an AE roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an AE an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine. 

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na hUngáire leis an AE in 2014: 

  • Caiteachas iomlán an AE san Ungáir – EUR 6.620 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na hUngáire – 6.57 %
  • Ranníocaíocht iomlán na hUngáire isteach i mbuiséad an AE – EUR 0.890 billiún
  • Ranníocaíocht na hUngáire le buiséad an Aontais, agus í tugtha mar chéatadán dá hollioncam náisiúnta – 0.88 %

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an AE:

Tionscadail san Ungáir a fuair maoiniú ón AE 

An t-airgead a d'íoc an Ungáir isteach i mbuiséad an AE, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an AE – m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón AE chun tairbhe don Ungáir.

Eolas praiticiúil