You are here:

Francuska

Francuska

Francuska je najveća zemlja EU-a i proteže se od Sjevernog mora do Sredozemlja. Krajolik joj je vrlo raznolik, s planinama na istoku i jugu, uključujući alpski vrh Mont Blanc (4810 m), najvišu točku zapadne Europe.

Najvažniji sektori francuskoga gospodarstva u 2014. bili su javna uprava, obrana, obrazovanje, zdravstvene djelatnosti i socijalna skrb (23,2 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (17,7 %) te industrija (13,8 %).

Najvažniji su izvozni i uvozni partneri Francuske Njemačka, Belgija i Italija.

Glavni grad: Pariz

Površina: 633 187 km2

Broj stanovnika: 66 415 161 (2015.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 13,1 % (2015.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 2,132 bilijuna EUR (2014.)

Službeni jezici EU-a: francuski

Politički sustav: polupredsjednička republika

Datum pristupanja EU-u: 1. siječnja 1958.

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 74

Valuta: Euro. Članica europodručja od 1. siječnja 1999.

Pripada li schengenskom prostoru? Da, pripada schengenskom prostoru od 26. ožujka 1995.

Predsjedanje Vijećem: U razdoblju od 1959. do 2008. Francuska je 12 puta preuzela rotirajuće predsjedanje Vijećem EU-a.

Francuska u Europskoj uniji

Europski parlament

Francuska ima 74 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Francuskoj français  

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici francuske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi francuskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 1959. | siječanj – lipanj 1962. | siječanj – lipanj 1965. | siječanj – lipanj 1968. | siječanj – lipanj 1971. | srpanj – prosinac 1974. | siječanj – lipanj 1979. | siječanj – lipanj 1984. | srpanj – prosinac 1989. | siječanj – lipanj 1995. | srpanj – prosinac 2000. | siječanj – lipanj 2008.

Saznajte više o trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a Odaberi prijevod prethodne poveznice   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Europska komisija

Pierre Moscovici English povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Francuska, a zadužen je za ekonomske i financijske poslove, oporezivanje i carinu.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Francuskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Francuska ima 29 predstavnika English u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Odbor regija

Francuska ima 24 predstavnika English u Odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Francuska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća francuskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Francuska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih svih građana EU-a. 

Pregled financijskih odnosa između Francuske i EU-a u 2014.: 

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Francuskoj – 13,479 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Francuskoj izražena kao postotak francuskog bruto nacionalnog dohotka (BND) – 0,62 %
  • ukupni doprinos Francuske proračunu EU-a – 19,574 milijardi EUR
  • doprinos proračunu Francuske EU-a izražen kao postotak njezina BND-a – 0,90 % 

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Francuskoj financira EU 

Novcem koji Francuska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programâ i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Francusku.

Praktične informacije