You are here:

Франция

Франция

Франция е най-голямата държава в ЕС, която се простира от Северно до Средиземно море. Страната има разнообразен релеф като източната и южната ѝ част са покрити с планини и на нейната територия се намира най-високият алпийски връх в Западна Европа – Мон Блан (4810 м).

Най-важните сектори на френската икономика през 2014 г. са били публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (23,2 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (17,7 %) и промишлеността (13,8 %).

Основни търговски партньори на Франция са Германия, Белгия и Италия.

Столица: Париж

Площ: 633 187 км2

Население: 66 415 161 (2015 г.)

Дял от общото население на ЕС: 13,1 % (2015 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 2,184 трилиона EUR (2015 г.)

Официални езици на ЕС: френски

Политическа система: полупрезидентска република

Член на ЕС от: 1 януари 1958 г.

Места в Европейския парламент: 74

Валута: Евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 26 март 1995 г.

Председателство на Съвета: Франция е била ротационен председател на Съвета на ЕС 12 пъти между 1959 и 2008 г.

Франция в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 74 членове от Франция. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент във Франция français  

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на френското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на френското председателство:

януари — юни 1959 г. | януари — юни 1962 г. | януари — юни 1965 г. | януари — юни 1968 г. | януари — юни 1971 г. | юли — декември 1974 г. | януари — юни 1979 г. | януари — юни 1984 г. | юли — декември 1989 г. | януари — юни 1995 г. | юли — декември 2000 г. | януари — юни 2008 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Европейска комисия

Предложеният от Франция комисар в Европейската комисия е Пиер Московиси English , който отговаря за икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията във Франция

Европейски икономически и социален комитет

Франция има 29 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Франция има 24 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Франция поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Франция в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Франция?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Франция с ЕС през 2014 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 13,479 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Франция — 0,62 %
  • Обща вноска на Франция в бюджета на ЕС — 19,574 млрд. евро
  • Вноска на Франция в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 0,90 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти във Франция 

Средствата, които Франция внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Франция се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация