You are here:

Fínsko

Fínsko

Fínsko je jednou zo severských krajín a najsevernejšou krajinou v EÚ. Hustota osídlenia vo Fínsku patrí medzi tie najmenšie v Únii. Na západe hraničí so Švédskom, na severe s Nórskom a na východe s Ruskom.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Fínska v roku 2014 boli verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna činnosť (22,2 %), priemysel (19,8 %) a veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (16,5 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Fínska sú Nemecko, Švédsko a Rusko, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Švédsko, Nemecko a Rusko.

Hlavné mesto: Helsinki

Zemepisná rozloha: 338 440 km2

Obyvateľstvo: 5 471 753 (2015)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 1,1 % (2015)

Hrubý domáci produkt (HDP): 207,220 miliardy EUR (2015)

Úradné jazyky EÚ: fínčina, švédčina

Politický systém: parlamentná republika

Členstvo v EÚ od: 1. januára 1995

Počet poslancov v Európskom parlamente: 13

Mena: Euro. Členom eurozóny od 1. januára 1999

Štát schengenského priestoru? Áno, štát schengenského priestoru od 25. marec 2001.

Predsedníctvo Rady: Fínsko predsedalo Rade EÚ dvakrát, konkrétne v rokoch 1999 a 2006. Jeho nasledujúce predsedníctvo bude v roku 2020.

Fínsko v EÚ

Európsky parlament

Fínsko má v Európskom parlamente 13 poslancov. Poslanci EP za Fínsko.

Kancelária Európskeho parlamentu vo Fínsku suomi svenska

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia fínskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Fínska:

júl až december 1999 | júl až december 2006 | január až jún 2020

Viac o súčasnom predsedníctve Rady EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Fínsko do Európskej komisie je Jyrki Katainen English , podpredseda pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.
Zastúpenie Komisie vo Fínsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Fínsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 10 zástupcov English . S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Výbor regiónov

Fínsko má vo Výbore regiónov 9 zástupcov English . Výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Fínsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Fínska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Fínska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Fínska s EÚ v roku 2014:

  • Celkové výdavky EÚ vo Fínsku: 1,062 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % fínskeho hrubého národného dôchodku (HND): 0,52 %
  • Celkový príspevok Fínska do rozpočtu EÚ: 1,777 miliardy EUR
  • Príspevok Fínska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,87 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ vo Fínsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Fínska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Fínsko využíva finančné prostriedky EÚ Deutsch English español polski português suomi svenska .

Praktické informácie o Fínsku