You are here:

Εσθονία

Εσθονία

Η Εσθονία είναι η βορειότερη από τις τρεις Βαλτικές Χώρες. Το έδαφός της είναι κυρίως πεδινό στις ανατολικές ακτές της Βαλτικής.

Οι σημαντικότεροι τομείς της εσθονικής οικονομίας το 2014 ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (22,5 %), η βιομηχανία (21,1 %), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (15,4 %).

Η Εσθονία πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς τη Σουηδία, τη Φινλανδία και τη Λετονία, ενώ οι εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από τη Φινλανδία, τη Γερμανία και τη Σουηδία.

Πρωτεύουσα: Ταλίν

Έκταση: 45 227 km2

Πληθυσμός: 1 313 271 (2015)

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 0,3 % (2015)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 19,525 δισεκατομμύρια EUR (2014)

Επίσημη γλώσσα της ΕΕ: εσθονικά

Πολίτευμα: κοινοβουλευτική δημοκρατία

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 1 Μαΐου 2004

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 6

Νόμισμα: Ευρω. Μέλος της Ευρωζώνης από την 1η Ιανουαρίου 2011

Μέλος του Χώρου Σένγκεν; Ναι, μέλος του Χώρου Σένγκεν από την 21 Δεκεμβρίου 2007

Προεδρία του Συμβουλίου: Η Εσθονία θα ασκήσει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για πρώτη φορά το πρώτο εξάμηνο του 2018.

H Εσθονία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Εσθονία έχει 6 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Εσθονία. eesti keel

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της εσθονικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι άσκησης της προεδρίας του Συμβουλίου από την Εσθονία:

Ιανουάριος-Ιούνιος 2018

Περισσότερα για την τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο ορισθείς από την Εσθονία επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Άντρους Άνσιπ English , στον οποίο ανατέθηκαν τα καθήκοντα του αντιπροέδρου για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Εσθονία

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Εσθονία έχει 6 εκπροσώπους English στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Επιτροπή των Περιφερειών

Η Εσθονία έχει 6 εκπροσώπους English στην Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών εκπροσώπων της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Εσθονία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Εσθονίας στην ΕΕ», η εσθονική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και πόσα λαμβάνει η Εσθονία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Οικονομικές σχέσεις της Εσθονίας με την ΕΕ το 2014: 

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στην Εσθονία: 0,668 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του εσθονικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 3,50 %
  • Συνολική συνεισφορά της Εσθονίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 0,178 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνεισφορά της Εσθονίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,94 %  

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Εσθονία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Εσθονία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η Εσθονία από την ΕΕ.

Πρακτικές πληροφορίες