You are here:

Dánsko

Dánsko

Dánsko je najmenšou a zároveň najjužnejšou a najnižšie položenou z troch škandinávskych krajín. Rozprestiera sa na Jutskom poloostrove a na ďalších vyše 400 ostrovoch, z ktorých 72 je obývaných. Jeho južným susedom je Nemecko, so Švédskom ho spája cestný a železničný most a jeho pobrežie je dlhé 7 314 km.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Dánska v roku 2014 boli verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna činnosť (23,4 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (19,5 %) a priemysel (18,1 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Dánska sú Nemecko, Švédsko a Spojené kráľovstvo, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Nemecko, Švédsko a Holandsko.

Hlavné mesto: Kodaň

Zemepisná rozloha: 42 924 km²

Obyvateľstvo: 5 659 715 (2015)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 1,1 % (2015)

Hrubý domáci produkt (HDP): 266,244 miliardy EUR (2015)

Úradné jazyky EÚ: dánčina

Politický systém:  parlamentná konštitučná monarchia

Členstvo v EÚ od: 1. januára 1973

Počet poslancov v Európskom parlamente: 13

Mena: dánska koruna (DKK)

Štát schengenského priestoru? Áno, štát schengenského priestoru od 25. marec 2001.

Predsedníctvo Rady: Dánsko v období rokov 1973 až 2012 predsedalo Rade EÚ spolu 7-krát.

Dánsko v EÚ 

Európsky parlament

Dánsko má v Európskom parlamente 13 poslancov. Poslanci EP za Dánsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Dánsku dansk

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia dánskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Dánska:

júl až december 1973 | január až jún 1978 | júl až december 1982 | júl až december 1987 | január až jún 1993 | júl až december 2002 | január až jún 2012

Viac o súčasnom predsedníctve Rady EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Európska komisia

Komisárkou nominovanou za Dánsko do Európskej komisie je Margrethe Vestager English , ktorá je zodpovedná za hospodársku súťaž.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Dánsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Dánsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 10 zástupcov English . S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Výbor regiónov

Dánsko má vo Výbore regiónov 9 zástupcov English . Výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Dánsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Dánska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Dánska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Dánska s EÚ v roku 2014: 

  • Celkové výdavky EÚ v Dánsku: 1,512 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % dánskeho hrubého národného dôchodku (HND): 0,57 %
  • Celkový príspevok Dánska do rozpočtu EÚ: 2,213 miliardy EUR
  • Príspevok Dánska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,84 % 

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Dánsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Dánska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Dánsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Dánsku