You are here:

Česká republika

Česká republika

Česká republika leží v srdci Európy. Vznikla v roku 1993 po rozpade Československa na dve samostatné krajiny.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Českej republiky v roku 2014 boli priemysel (32,6 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (17,9 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna činnosť (14,9 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Českej republiky sú Nemecko, Slovensko a Poľsko, zatiaľ čo jej hlavnými dovoznými partnermi sú Nemecko, Poľsko a Slovensko.

Hlavné mesto: Praha

Zemepisná rozloha: 78 868 km²

Obyvateľstvo: 10 538 275 (2015)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 2,1 % (2015)

Hrubý domáci produkt (HDP): 163,947 miliardy EUR (2015)

Úradné jazyky EÚ: čeština

Politický systém: parlamentná republika

Členstvo v EÚ od: 1. mája 2004

Počet poslancov v Európskom parlamente: 21

Mena: česká koruna (CZK)

Štát schengenského priestoru? Áno, štát schengenského priestoru od 21 decembra 2007.

Predsedníctvo Rady: Česká republika sa po prvýkrát ujala rotujúceho predsedníctva Rady EÚ v roku 2009.

Česká republika v EÚ

Európsky parlament

Česká republika má v Európskom parlamente 21 poslancov. Poslanci EP za Českú republiku.

Kancelária Európskeho parlamentu v Českej republike čeština

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia českej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Českej republiky:

január až jún 2009

Viac o súčasnom predsedníctve Rady EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Európska komisia

Komisárkou nominovanou za Českú republiku do Európskej komisie je Vĕra Jourová English , ktorá je zodpovedná za spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Českej republike

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Česká republika má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 16 zástupcov English . S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Výbor regiónov

Česká republika má vo Výbore regiónov 12 zástupcov English . Výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Česká republika komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Českej republiky pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Českej republiky, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Českej republiky s EÚ v roku 2014:

  • Celkové výdavky EÚ v Českej republike: 4,377 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % českého hrubého národného dôchodku (HND): 3,03 %
  • Celkový príspevok Českej republiky do rozpočtu EÚ: 1,309 miliardy EUR
  • Príspevok Českej republiky do rozpočtu EÚ ako % jej HND: 0,91 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Českej republike

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Českej republiky pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Česká republika využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Českej republike