You are here:

Bugarska

Bugarska

Smještena u srcu Balkana, Bugarska ima raznolik krajolik. Na sjeveru prevladavaju prostrane nizine uz rijeku Dunav uz koju se proteže državna granica sa susjednom Rumunjskom, dok na jugu zemlje prevladavaju gorja i visoravni. Obala Crnog mora na istoku privlači turiste tijekom cijele godine.

Najvažniji sektori bugarskog gospodarstva u 2014. bili su industrija (23,5 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (21,3 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje, zdravstvene djelatnosti i socijalna skrb (13,2 %).

Najvažniji su izvozni partneri Bugarske Njemačka, Turska i Italija, a najvažniji uvozni partneri Rusija, Njemačka i Italija.

Glavni grad: Sofija

Površina: 110 370 km²

Broj stanovnika: 7 202 198 (2015.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 1,4 % (2015.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 44,162 milijardi EUR (2015.)

Službeni jezici EU-a: bugarski

Politički sustav: parlamentarna zastupnička demokratska republika

Datum pristupanja EU-u: 1. siječnja 2007.

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 17

Valuta: bugarski lev (BGN)

Pripada li schengenskom prostoru? Ne, Bugarska ne pripada schengenskom prostoru.

Predsjedanje Vijećem: Bugarska će prvi put preuzeti rotirajuće predsjedanje Vijećem EU-a 2018.

Bugarska u Europskoj uniji

Europski parlament

Bugarska ima 17 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Bugarskoj български  

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluje 47 predstavnika bugarske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja predsjeda Vijećem. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi bugarskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 2018.

Saznajte više o trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a Odaberi prijevod prethodne poveznice   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Europska komisija

Kristalina Georgieva English povjerenica je i potpredsjednica Europske komisije koju je nominirala Bugarska, a zadužena je za proračun i ljudske resurse.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Bugarskoj 

Europski gospodarski i socijalni odbor

Bugarska ima 14 predstavnika English u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Odbor regija

Bugarska ima 12 predstavnika English u Odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Bugarska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna zadaća bugarskog „veleposlanstva u EU-u” jest osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Bugarska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Pregled financijskih odnosa između Bugarske i EU-a u 2014.: 

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Bugarskoj: 2,255 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Bugarskoj izražena kao postotak bugarskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 5,50 %
  • ukupni doprinos Bugarske proračunu EU-a: 0,404 milijardi EUR
  • doprinos Bugarske proračunu EU-a kao postotak njezina BND-a: 0,99 % 

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Bugarskoj financira EU

Novcem koji Bugarska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programâ i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Bugarsku.

Praktične informacije