You are here:

Белгия

Белгия

Белгия е федерална държава, разделена на три региона: Фландрия на север, където се говори нидерландски, Валония на юг, където се говори френски, и Брюксел – двуезичната столица на Белгия, където френският и нидерландският са със статут на официални езици. В източната част на Белгия има и малка немскоговоряща общност. Разнообразният релеф на Белгия включва: 67 км крайбрежна ивица и крайбрежни равнини по протежението на Северно море, централно плато и хълмистия и горист район на Ардените в южната част.

Най-важните сектори на белгийската икономика през 2014 г. са били публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (22,7 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (19,8 %) и промишлеността (16,8 %).

Белгия изнася най-много стоки в Германия, Франция и Нидерландия, а най-много внася от Нидерландия, Германия и Франция.

Столица: Брюксел

Площ: 30 528 км2

Население: 11 258 434 (2015 г.)

Дял от общото население на ЕС: 2,2 % (2015 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 402,027 милиарда EUR (2014 г.)

Официални езици на ЕС: нидерландски, френски и немски

Политическа система: федерална парламентарна конституционна монархия

Член на ЕС от: 1 януари 1958 г.

Места в Европейския парламент: 21

Валута: Евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 26 март 1995 г.

Председателство на Съвета: Белгия е била начело на ротационното председателство на Съвета на ЕС 12 пъти между 1958 и 2010 г.

Белгия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 21 членове от Белгия. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Белгия Deutsch français Nederlands

Съвет на Европейския съюз

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на белгийското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на белгийското председателство:

януари — юни 1958 г. | януари — юни 1961 г. | януари — юни 1964 г. | януари — юни 1967 г. | януари — юни 1970 г. | януари — юни 1973 г. | юли — декември 1977 г. | януари — юни 1982 г. | януари — юни 1987 г. | юли — декември 1993 г. | юли — декември 2001 г. | юли — декември 2010 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Европейска комисия

Предложеният от Белгия комисар в Европейската комисия е Мариан Тейсен English , която отговаря за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Белгия

Европейски икономически и социален комитет

Белгия има 16 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Белгия има 12 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Белгия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Белгия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Белгия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Белгия с ЕС през 2014 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 7,044 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Белгия: 1,75 %
  • Обща вноска на Белгия в бюджета на ЕС: 3,660 милиарда EUR
  • Вноска на Белгия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,91 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Белгия

Средствата, които Белгия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Белгия се възползва от финансирането от ЕС

Практическа информация