You are here:

Rakúsko

Rakúsko

Rakúsko je z veľkej časti hornatá krajina, pretože sa nachádza na východnom okraji Álp. Končiare Álp dominujú západnej a južnej časti krajiny. Nižšie položené východné provincie krajiny sa rozprestierajú v povodí Dunaja.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Rakúska v roku 2014 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (22,8 %), priemysel (22,1 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna činnosť (17,7 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Rakúska sú Nemecko, Taliansko a USA, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Nemecko, Taliansko a Švajčiarsko.

Hlavné mesto: Viedeň

Rozloha: 83 879 km²

Obyvateľstvo: 8 576 261 (2015)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 1,7 % (2015)

Hrubý domáci produkt (HDP): 337,162 miliardy EUR (2015)

Úradné jazyky EÚ: nemčina

Politický systém: federatívna parlamentná republika

Členstvo v EÚ od: 1. januára 1995

Počet poslancov v Európskom parlamente: 18

Mena: Euro. Členom eurozóny od 1. januára 1999

Štát schengenského priestoru? Áno, štát schengenského priestoru od 1 decembra 2007.

Predsedníctvo Rady: Rakúsko predsedalo Rade EÚ dvakrát, konkrétne v rokoch 1998 a 2006. Jeho nasledujúce predsedníctvo bude v roku 2019.

Rakúsko v EÚ

Európsky parlament

Rakúsko má v Európskom parlamente 18 poslancov. Poslanci EP za Rakúsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Rakúsku Deutsch

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia rakúskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Rakúska:

júl až december 1998 | január až jún 2006 | január až jún 2019

Viac o súčasnom predsedníctve Rady EÚ.

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Rakúsko do Európskej komisie je Johannes Hahn English , ktorý je zodpovedný za európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.
Zastúpenie Komisie v Rakúsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Rakúsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 14 zástupcov English . S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Výbor regiónov

Rakúsko má vo Výbore regiónov 12 zástupcov English . Výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Rakúsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Rakúska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Rakúska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Rakúska s EÚ v roku 2014: 

  • Celkové výdavky EÚ v Rakúsku: 1,573 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % rakúskeho hrubého národného dôchodku (HND): 0,48 %
  • Celkový príspevok Rakúska do rozpočtu EÚ: 2,691 miliardy EUR
  • Príspevok Rakúska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,82 % 

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Rakúsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Rakúska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Rakúsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Rakúsku