You are here:

Austrija

Austrija

Austrija je pretežno brdovita zemlja zahvaljujući svojem položaju na istočnom kraju Alpi. Taj planinski lanac dominira zapadnim i južnim dijelovima Austrije dok su istočne niže pokrajine smještene u dunavskom slivu.

Najvažniji sektori austrijskog gospodarstva u 2014. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (22,8 %), industrija (22,1 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje, zdravstvene djelatnosti i socijalna skrb (17,7 %).

Najvažniji su izvozni partneri Austrije Njemačka, Italija, SAD, a najvažniji uvozni partneri Njemačka, Italija i Švicarska.

Glavni grad: Beč

Površina: 83 879 km²

Broj stanovnika: 8 576 261 (2015.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 1,7 % (2015.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 329,296 milijardi EUR (2014.)

Službeni jezici EU-a: njemački

Politički sustav: federalna parlamentarna republika

Datum pristupanja EU-u: 1. siječnja 1995.

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 18

Valuta: Euro. Članica europodručja od 1. siječnja 1999.

Pripada li schengenskom prostoru? Da, pripada schengenskom prostoru od 1. prosinca 2007.

Predsjedanje Vijećem: Austrija je dosad dvaput preuzela rotirajuće predsjedanje Vijećem EU-a (u 1998. i 2006.). Sljedeće će predsjedanje biti 2019.

Austrija u Europskoj uniji

Europski parlament

Austrija ima 18 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Austriji Deutsch

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici austrijske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi austrijskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 1998. | siječanj – lipanj 2006. | siječanj – lipanj 2019.

Saznajte više o trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a Odaberi prijevod prethodne poveznice   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Europska komisija

Johannes Hahn English povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Austrija, a zadužen je za europsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.
Predstavništvo Komisije u Austriji

Europski gospodarski i socijalni odbor

Austrija ima 14 predstavnika English u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Odbor regija

Austrija ima 12 predstavnika English u Odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Austrija komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća austrijskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Austrija pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-u pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Pregled financijskih odnosa između Austrije i EU-a u 2014.: 

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Austriji: 1,573 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Austriji izražena kao postotak austrijskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 0,48 %
  • ukupni doprinos Austrije proračunu EU-a: 2,691 milijardi EUR
  • doprinos Austrije proračunu EU-a izražen kao postotak njezina BND-a: 0,82 % 

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Austriji financira EU

Novcem koji Austrija uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programâ i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Austriju.

Praktične informacije