You are here:

An Ostair

An Ostair

Sléibhte den chuid is mó atá san Ostair, tír atá suite sa taobh thoir de na hAlpa. Is é an sliabhraon sin atá sa taobh thiar agus sa taobh ó dheas den tír. Talamh níos ísle atá sa taobh thoir den tír atá suite in abhantrach na Danóibe.

Seo na hearnálacha is mó a bhí i ngeilleagar na hOstaire in 2012 – an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (22.3 %); an tionsclaíocht (21.8 %) agus an córas riaracháin phoiblí, seirbhísí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (17.7 %).

Is iad an Ghearmáin, an Iodáil agus na Stáit Aontaithe na tíortha is mó a n‑easpórtálann sí earraí chucu agus an Ghearmáin, an Iodáil agus an Eilvéis is mó a n‑iompórtálann sí earraí uathu.

Príomhchathair: Vín

Achar na tíre: 83 879.0 km²

Daonra: 8 408 121 (2012)

Daonra mar % de dhaonra iomlán an AE: 1.7 % (2012)

Olltáirgeacht intíre: € 307 billiún (2012)

Teangacha oifigiúla de chuid an AE: an Ghearmáinis

Córas polaitíochta: poblacht chónaidhme pharlaiminteach

Ina Ballstát den AE ón: 1 Eanáir 1995

Líon a Feisirí i bParlaimint na hEorpa: 18

Airgeadra: Ball den limistéar euro English ón 1 Eanáir 1999

Limistéar Schengen: Tá an Ostair ina ball de Limistéar Schengen ón 1 Nollaig 2007.

Uachtaránacht na Comhairle: Bhí Uachtaránacht Chomhairle an AE faoi chúram na hOstaire faoi dhó, in 1998 agus 2006. Beidh sí faoina cúram arís in 2019.

An Ostair san AE

Parlaimint na hEorpa

Tá 18 bhFeisire ag an Ostair i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa san Ostair Deutsch

Comhairle an AE

Is é a dhéantar i gComhairle an AE go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an AE a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na hOstaire i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an AE

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an AE. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an AE.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na hOstaire lena linn:

Iúil-Nollaig 1998 | Ean-Meith 2006 | Ean-Meith 2019

Tuilleadh eolais faoin uachtaránacht atá ar Chomhairle an AE faoi láthair DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda

An Coimisiún Eorpach

Is é Johannes Hahn English an té a cheap an Ostair ina Choimisinéir ar an gCoimisiún Eorpach. Beartas Comharsanachta na hEorpa agus Caibidlíocht maidir le Méadú na cúraimí atá air.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.
Ionadaíocht an Choimisiúin san Ostair

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

12 ionadaí English ag an Ostair ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin – ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste na Réigiún

12 ionadaí English ag an Ostair ar Choiste na Réigiún, sin tionól d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla ar leibhéal an AE. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san AE i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an AE

Bíonn an Ostair i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an AE tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na hOstaire chuig an AE" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san AE.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Ostair don AE agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an AE roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an AE an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine. 

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na hOstaire leis an AE in 2012: 

  • Caiteachas iomlán an AE san Ostair: € 1.856 billiún
  • Caiteachas iomlán an AE mar % d'olltáirgeacht intíre na hOstaire: 0.60 %
  • Ranníocaíocht iomlán na hOstaire isteach i mbuiséad an AE: € 2.765 billiún
  • Ranníocaíocht na hOstaire isteach i mbuiséad an AE mar % d'olltáirgeacht intíre na tíre: 0.89 % 

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an AE:

Tionscadail san Ostair a fuair maoiniú ón AE

An t-airgead a d'íoc an Ostair isteach i mbuiséad an AE, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an AE – m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón AE chun tairbhe don Ostair.

Eolas praiticiúil