You are here:

Rakousko

Rakousko

Rakousko je velice hornatá země díky své poloze na východním okraji Alp. Toto pohoří vévodí západní a jižní části Rakouska, zatímco východní spolkové země leží v podunajské nížině.

Nejdůležitějšími odvětvími rakouského hospodářství byly v roce 2014 velkoobchod a maloobchod, doprava, pohostinství (22,8 %), průmysl (22,1 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (17,7 %).

Hlavními vývozními trhy Rakouska jsou Německo, Itálie a Spojené státy. Rakousko dováží nejvíce z Německa, Itálie a Švýcarska.

Hlavní město: Vídeň

Rozloha: 83 879 km²

Počet obyvatel: 8 576 261 (2015)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 1,7 % (2015)

Hrubý domácí produkt (HDP): 337,162 miliardy EUR (2015)

Úřední jazyk EU: němčina

Politický systém: federální parlamentní republika

Vstup do EU: 1. ledna 1995

Počet křesel v Evropském parlamentu: 18

Měna: Euro. Členem eurozóny od 1. ledna 1999

Je součástí schengenského prostoru? Ano, součástí schengenského prostoru je od 1. prosince 2007.

Předsednictví v Radě: Rotujícího předsednictví v Radě EU  se Rakousko ujalo dvakrát, poprvé v roce 1998 a poté v roce 2006. Příště bude Radě předsedat v roce 2019.

Rakousko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 18 rakouských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Rakousku Deutsch

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci rakouského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři této země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období rakouského předsednictví:

červenec–prosinec 1998 | leden–červen 2006 | leden–červen 2019

Další informace o aktuálním předsednictví Rady EU Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Rakousko nominovalo Johannese Hahna English , který odpovídá za evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.
Zastoupení Komise v Rakousku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Rakousko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 14 zástupců English . Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Výbor regionů

Rakousko má 12 zástupců English také ve Výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stálé zastoupení při EU

Rakousko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby rakouské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Rakousko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku. 

Finanční prostředky směřující z EU do Rakouska a naopak (2014)

  • Výdaje EU v Rakousku celkem: 1,573 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl rakouského hrubého národního důchodu (HND): 0,48 %
  • Rakouský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 2,691 miliardy EUR
  • Rakouský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % rakouského HND: 0,82 % 

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Rakousku

Příspěvek Rakouska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných v Rakousku a financovaných z prostředků EU.

Praktické informace