You are here:

Kraje

Państwa członkowskie UE (rok przystąpienia)

Na drodze do członkostwa w UE

Kraje kandydujące

Potencjalni kandydaci do członkostwa

  • Kosowo *
    * Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na temat ogłoszenia przez Kosowo niepodległości

Mapa