You are here:

Aké sú zdroje príjmov EÚ?

Medzi zdroje príjmov EÚ patria príspevky od členských štátov, dovozné clá na výrobky z krajín mimo EÚ i pokuty od podnikov za neplnenie pravidiel EÚ. Krajiny EÚ sa na niekoľko rokov dopredu dohodli na objeme rozpočtu a jeho príjmovej stránke. 

Rozpočet EÚ podporuje rast a vytváranie pracovných miest. V rámci kohéznej politiky sa z neho financujú investície zamerané na odstraňovanie ekonomických rozdielov medzi krajinami a regiónmi EÚ. Takisto napomáha rozvoju vidieckych oblastí v Európe.

Medzi 3 hlavné zdroje príjmov rozpočtu EÚ patria:

  • malé percento hrubého národného dôchodku (HND – zvyčajne približne 0,7 %), ktorým prispievajú všetky krajiny EÚ. Ide o najvýznamnejší zdroj príjmov rozpočtu. Základnými zásadami v pozadí tohto zdroja sú solidarita a schopnosť platiť, takže výška príspevku sa môže upraviť, aby sa zabránilo neúmernému zaťažovaniu konkrétnych krajín,
  • malý percentuálny podiel z harmonizovaného vymeriavacieho základu dane z pridanej hodnoty (DPH) každého členského štátu (zvyčajne okolo 0,3 %),
  • veľký podiel colných poplatkov za produkty z krajín mimo EÚ (krajina, ktorá tieto poplatky vyberá, si z nich ponecháva len malý percentuálny podiel).

Medzi príjmy EÚ patria aj dane z príjmov zamestnancov EÚ, príspevky z krajín mimo EÚ na určité programy Únie a pokuty udelené subjektom, ktoré porušujú právne predpisy EÚ.

Je pre vás európsky rozpočet záhadou?

Je pre vás európsky rozpočet záhadou?

Ako vzniká rozpočet EÚ? Kto ho financuje? Pomáha vôbec členským štátom?