Jak je financován chod Evropské unie?

Mezi příjmy, které se odvádějí do rozpočtu EU, patří příspěvky členských zemí, dovozní cla na výrobky ze států mimo Unii a rovněž pokuty uložené podnikům za porušení pravidel EU. Výši rozpočtu a způsob jeho financování členské státy stanoví na několik let dopředu. 

Rozpočet EU podporuje hospodářský růst a tvorbu pracovních míst. V rámci politiky soudržnosti poskytuje finanční prostředky na investice, které pomáhají zacelovat ekonomické rozdíly mezi státy a regiony Unie. Rovněž napomáhá rozvoji venkovských oblastí v Evropě.

3 hlavními zdroji příjmů jsou:

  • malá procentuální část (většinou okolo 0,7 %) hrubého národního produktu každého členského státu EU. Jedná se o největší zdroj příjmů do rozpočtu. Tento příspěvek se opírá o zásadu solidarity a finančních možností jednotlivých států. Částka však může být upravena tak, aby pro žádný ze států neznamenala neúměrnou zátěž.
  • malá procentuální část (většinou okolo 0,3 %) příjmů členských států pocházejících z harmonizované daně z přidané hodnoty
  • velká část vybraného dovozního cla za výrobky dovezené ze zemí mimo EU (státy, jež toto clo vybírají, si ponechávají pouze jeho malou část).

Do rozpočtu EU se odvádějí i daně z příjmu zaměstnanců evropských orgánů, příspěvky nečlenských zemí do některých programů Unie a také pokuty vybrané od podniků, které porušily evropská pravidla a předpisy.

Evropský rozpočet v roce 2011

Příspěvky členských zemí do rozpočtu EU představují jen malou část jejich celkových výdajů.

Rozpočet EU ve srovnání s rozpočty jednotlivých členských států EU

Ačkoli rozpočet EU je ve srovnání s HDP Evropské unie malý, je naprosto nezbytný k provádění investic.


Video

Nerozumíte rozpočtu EU?

Nerozumíte rozpočtu EU?

Jak se navrhuje rozpočet EU? Platíme majlant, abychom jej podpořili? Jaký prospěch přináší členským zemím?

 Viz také

  • Vlastní zdroje EU Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Výdaje a příjmy EU Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Výdaje EU – Uvádíme mýty na pravou míru Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?