Jak je financován chod Evropské unie?

Mezi příjmy, které se odvádějí do rozpočtu EU, patří příspěvky členských zemí, dovozní cla na výrobky ze států mimo Unii a rovněž pokuty uložené podnikům za porušení pravidel EU. Výši rozpočtu a způsob jeho financování členské státy stanoví na několik let dopředu. 

Rozpočet EU podporuje hospodářský růst a tvorbu pracovních míst. V rámci politiky soudržnosti poskytuje finanční prostředky na investice, které pomáhají zacelovat ekonomické rozdíly mezi státy a regiony Unie. Rovněž napomáhá rozvoji venkovských oblastí v Evropě.

3 hlavními zdroji příjmů jsou:

  • malá procentuální část (většinou okolo 0,7 %) hrubého národního produktu každého členského státu EU. Jedná se o největší zdroj příjmů do rozpočtu. Tento příspěvek se opírá o zásadu solidarity a finančních možností jednotlivých států. Částka však může být upravena tak, aby pro žádný ze států neznamenala neúměrnou zátěž.
  • malá procentuální část (většinou okolo 0,3 %) příjmů členských států pocházejících z harmonizované daně z přidané hodnoty
  • velká část vybraného dovozního cla za výrobky dovezené ze zemí mimo EU (státy, jež toto clo vybírají, si ponechávají pouze jeho malou část).

Do rozpočtu EU se odvádějí i daně z příjmu zaměstnanců evropských orgánů, příspěvky nečlenských zemí do některých programů Unie a také pokuty vybrané od podniků, které porušily evropská pravidla a předpisy.

Evropský rozpočet v roce 2011

Příspěvky členských zemí do rozpočtu EU představují jen malou část jejich celkových výdajů.

Rozpočet EU ve srovnání s rozpočty jednotlivých členských států EU

Ačkoli rozpočet EU je ve srovnání s HDP Evropské unie malý, je naprosto nezbytný k provádění investic.


Video

Nerozumíte rozpočtu EU?

Nerozumíte rozpočtu EU?

Jak se navrhuje rozpočet EU? Platíme majlant, abychom jej podpořili? Jaký prospěch přináší členským zemím?

 Viz také

  • Vlastní zdroje EU Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Výdaje a příjmy EU Deutsch (de) English (en) français (fr)  
  • Výdaje EU – Uvádíme mýty na pravou míru Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Nerozumíte rozpočtu EU?

Nerozumíte rozpočtu EU?

Jak se navrhuje rozpočet EU? Platíme majlant, abychom jej podpořili? Jaký prospěch přináší členským zemím?

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?