You are here:

Как се финансира ЕС?

Сред източниците на приходи на ЕС са вноски от държавите членки, вносни мита върху стоки от страни извън Съюза и глоби, наложени на предприятия, които не спазват правилата на ЕС. Страните от ЕС се договорят за размера на бюджета и начина за неговото финансиране няколко години предварително. 

Със своя бюджет ЕС подкрепя растежа и създаването на работни места. В рамките на политиката на сближаване той финансира инвестиции с цел преодоляване на икономическите различия между страните и регионите в Съюза. Той също така подпомага развитието на селските райони в Европа.

Трите основни източника на приходи са:

  • вноски от всички страни в ЕС в размер на малък процент от техния брутен национален доход (обикновено около 0,7%) — най-големият източник на приходи в бюджета. Основните принципи тук са солидарност и възможност за плащане, като сумата може да бъде коригирана, за да се избегне прекомерното натоварване на определени страни.
  • малък процент от приходите на всяка държава членка от хармонизирания данък върху добавената стойност, обикновено около 0,3%.
  • голям дял от вносните мита върху стоки от страни извън ЕС (държавите, които събират митата, запазват малък дял от тях).

ЕС получава и приходи от данъци върху доходите на своите служители, от вноски на държави извън Съюза в някои програми на ЕС и от глоби, наложени на предприятия за нарушаване на европейските правила и регламенти.

Объркващ ли е бюджетът на ЕС?

Объркващ ли е бюджетът на ЕС?

Как се съставя бюджетът на ЕС? Огромни суми ли заделяме за него? Каква е ползата за страните-членки?