You are here:

EU:n talousarviovarojen käyttö

Monivuotisessa rahoituskehyksessä Näytä edellisen linkin kieliversiot   Deutsch (de) English (en) français (fr) määritellään EU:n varainkäytölle pitkän aikavälin painopisteet ja rajat.

EU:n talousarviosta rahoitetaan monenlaisia toimia, esimerkiksi maaseudun kehittämistä, ympäristönsuojelua, EU:n ulkorajojen suojelua ja ihmisoikeuksien edistämistä. Komissio, neuvosto ja parlamentti päättävät yhdessä talousarvion koosta ja jakoperusteista. Varojen käytön tarkemmasta suunnittelusta vastaa komissio. EU-maat ja komissio jakavat vastuun noin 80 prosentista budjettivaroista.

Talousarvion laatiminen

Talousarviosta päättävät yhdessä komissio, neuvosto ja parlamentti Näytä edellisen linkin kieliversiot   Deutsch (de) English (en) français (fr) . Komissio laatii varainkäyttösuunnitelmasta luonnoksen ja antaa sen neuvoston ja parlamentin käsiteltäväksi. Neuvosto ja parlamentti voivat tehdä luonnokseen muutoksia. Jos ne ovat erimielisiä, niiden on päästävä kompromissiin.

Vuosittaisissa talousarvioissa esitetään monivuotisessa rahoituskehyksessä ennalta sovittujen varojen käyttö. Rahoituskehyksen avulla EU:ssa voidaan suunnitella rahoitusohjelmia tehokkaasti useita vuosia etukäteen. Nykyinen rahoituskehys kattaa vuodet 2014–2020.

EU:n talousarviomenettely – lisätietoa

EU-varojen hallinnointi

Talousarviovarojen käytöstä päättää viime kädessä komissio. EU-maat hallinnoivat kuitenkin käytännössä noin 80:tä prosenttia EU:n varoista. Jos varoja on myönnetty aiheettomasti, komissio perii rahat takaisin yhteistyössä EU-maiden kanssa. Avoimuusperiaatteen mukaisesti tiedot EU-varoja saavista organisaatioista ja yrityksistä ovat julkisia.

Mihin rahat käytetään

EU:n talousarviossa varat osoitetaan kuuteen pääkohteeseen. Näytä edellisen linkin kieliversiot   Deutsch (de) English (en) français (fr)

Tällä hetkellä suurin osuus käytetään kasvun ja työpaikkojen luomiseen sekä alueiden välisten taloudellisten erojen tasaamiseen. Toinen merkittävä osuus käytetään maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, kalastukseen ja ympäristönsuojeluun. Muita rahankäyttökohteita ovat mm. terrorismin torjunta sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja laittoman maahanmuuton ehkäiseminen.

Tarkastele jäsenmaittain, mistä EU:n varat tulevat ja mihin ne käytetään, ja tee vertailuja maiden välillä.

Hämmentääkö EU:n budjetti?

Hämmentääkö EU:n budjetti?

Miten EU:n budjetti laaditaan? Pulitammeko me omaisuuden sen rahoittamiseen? Miten se hyödyttää jäsenvaltioita?