You are here:

Kuidas ELi eelarvet kasutatakse?

Mitmeaastases finantsraamistikus Valige lingiga seotud tõlked   Deutsch (de) English (en) français (fr) määratletakse ELi pikaajalised kuluprioriteedid ja piirangud.

ELi eelarvest rahastatakse tegevusi alates maapiirkondade arendamisest ja keskkonnakaitsest kuni välispiiride kaitsmise ja inimõiguste edendamiseni. Komisjonil, nõukogul ja Euroopa Parlamendil on kõigil sõnaõigus eelarve suuruse ja eraldiste üle otsustamisel. Kuid kulude eest vastutab just komisjon. ELi liikmesriigid ja komisjon vastutavad ühiselt umbes 80 % eelarve eest.

Eelarve koostamine

Eelarve üle otsustavad üheskoos Euroopa Komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament Valige lingiga seotud tõlked   Deutsch (de) English (en) français (fr) . Komisjon esitab eelarveprojekti nõukogule ja Euroopa Parlamendile arutamiseks. Viimased võivad teha muudatusi; kui kokkuleppele ei jõuta, tuleb leida kompromiss.

Iga aasta eelarvega määratakse kindlaks eelnevalt kokkulepitud summad vastavalt kavale, mida nimetatakse mitmeaastaseks finantsraamistikuks. See võimaldab ELil kavandada oma rahastamisprogramme tõhusalt mitmeks aastaks ette. Praegune raamistik on koostatud ajavahemikuks 2014–2020.

Lugege täiendavalt ELi eelarvemenetluse kohta

ELi rahaliste vahendite haldamine

Lõplik vastutus eelarveeraldiste eest lasub Euroopa Komisjonil. Kuid ELi liikmesriigid haldavad umbes 80 % ELi vahenditest. Kui väljamakseid on tehtud eeskirjade vastaselt, tegeleb komisjon asjaomaste ELi liikmesriikidega, et vahendeid tagasi nõuda. Läbipaistvuse tagamiseks kantakse organisatsioonid ja ettevõtjad, kes saavad ELi vahendeid, asjaomastesse avalikesse nimekirjadesse.

Milleks raha kasutatakse?

ELi eelarve jaguneb kuueks kuluvaldkonnaks. Valige lingiga seotud tõlked   Deutsch (de) English (en) français (fr)

Praegu on suurim osa eelarvest eraldatud majanduskasvule ja töökohtade loomisele ning majanduslike erinevuste vähendamisele ELi eri piirkondade vahel. Põllumajandus, maaelu areng, kalandus ja keskkonnakaitse moodustavad samuti suure osa. Muude kuluvaldkondade hulka kuulub ka terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja ebaseadusliku sisserände vastane võitlus.

Vaadake, kui suured on ELi kulud Teie liikmesriigis, milleks raha kasutatakse, millised on kulud võrreldes teiste riikidega ja kust raha tuleb.

Hämmeldunud ELi eelarvest?

Hämmeldunud ELi eelarvest?

Kuidas on koostatud ELi eelarve? Kas me loobume selle rahastamiseks varandusest? Kuidas tõuseb sellest tulu liikmesriikidele?