Kuidas ELi eelarvet kasutatakse?

Mitmeaastases finantsraamistikus määratletakse ELi pikaajalised kuluprioriteedid ja piirangud.

ELi eelarvest rahastatakse tegevusi alates maapiirkondade arendamisest ja keskkonnakaitsest kuni välispiiride kaitsmise ja inimõiguste edendamiseni. Komisjonil, nõukogul ja Euroopa Parlamendil on kõigil sõnaõigus eelarve suuruse ja eraldiste üle otsustamisel. Kuid kulude eest vastutab just komisjon. ELi liikmesriigid ja komisjon vastutavad ühiselt umbes 80 % eelarve eest.

Eelarve koostamine

Eelarve üle otsustavad üheskoos Euroopa Komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament DeutschEnglishfrançais. Komisjon esitab eelarveprojekti nõukogule ja Euroopa Parlamendile arutamiseks. Viimased võivad teha muudatusi; kui kokkuleppele ei jõuta, tuleb leida kompromiss.

Iga aasta eelarvega määratakse kindlaks eelnevalt kokkulepitud summad vastavalt kavale, mida nimetatakse mitmeaastaseks finantsraamistikuks. See võimaldab ELil kavandada oma rahastamisprogramme tõhusalt mitmeks aastaks ette. Praegune raamistik on koostatud ajavahemikuks 2014–2020.

Lugege täiendavalt ELi eelarvemenetluse kohta

ELi rahaliste vahendite haldamine

Lõplik vastutus eelarveeraldiste eest lasub Euroopa Komisjonil. Kuid ELi liikmesriigid haldavad umbes 80 % ELi vahenditest. Kui väljamakseid on tehtud eeskirjade vastaselt, tegeleb komisjon asjaomaste ELi liikmesriikidega, et vahendeid tagasi nõuda. Läbipaistvuse tagamiseks kantakse organisatsioonid ja ettevõtjad, kes saavad ELi vahendeid, asjaomastesse avalikesse nimekirjadesse.

Milleks raha kasutatakse?

ELi eelarve jaguneb kuueks kuluvaldkonnaks. DeutschEnglishfrançais

Praegu on suurim osa eelarvest eraldatud majanduskasvule ja töökohtade loomisele ning majanduslike erinevuste vähendamisele ELi eri piirkondade vahel. Põllumajandus, maaelu areng, kalandus ja keskkonnakaitse moodustavad samuti suure osa. Muude kuluvaldkondade hulka kuulub ka terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja ebaseadusliku sisserände vastane võitlus.

Vaadake, kui suured on ELi kulud Teie liikmesriigis, milleks raha kasutatakse, millised on kulud võrreldes teiste riikidega ja kust raha tuleb.

Videod

Hämmeldunud ELi eelarvest?

Hämmeldunud ELi eelarvest?

Kuidas on koostatud ELi eelarve? Kas me loobume selle rahastamiseks varandusest? Kuidas tõuseb sellest tulu liikmesriikidele?

 Vaata ka …

 Allalaadimine

  • 1 1 07/07/2014 16:21:00 false false http://bookshop.europa.eu/et/2014-eu-budget-at-a-glance-pbKV0113742/ Ülevaade ELi 2014. aasta eelarvest Ülevaade ELi 2014. aasta eelarvest true
    Ülevaade ELi 2014. aasta eelarvest
  • 30 1 07/09/2014 13:27:00 false false nolink Mitmeaastane finantsraamistik 2014–2020 ja ELi 2014. aasta eelarve Mitmeaastane finantsraamistik 2014–2020 ja ELi 2014. aasta eelarve true
    Mitmeaastane finantsraamistik 2014–2020 ja ELi 2014. aasta eelarve Deutsch (de) English (en) français (fr)
Hämmeldunud ELi eelarvest?

Hämmeldunud ELi eelarvest?

Kuidas on koostatud ELi eelarve? Kas me loobume selle rahastamiseks varandusest? Kuidas tõuseb sellest tulu liikmesriikidele?

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?